Απαιτείται άδεια του Δήμου για κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά

25 Μαΐου 2011

 Τι προβλέπει ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας και τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ξεκινούν οικοδομικές εργασίες

 Με αφορμή τις πάσης φύσεως  οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται το τελευταίο διάστημα σε διάφορα σημεία της πόλης και τα ερωτήματα ή αναφορές πολιτών για τις καταλήψεις πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αμαξοστασίου του Δήμου Καρδίτσας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στο σχετικό άρθρο 18 του Κανονισμού προβλέπονται τα εξής:

1 Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:

α) Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.

β) Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία έκδοσής της.

γ) Άδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, εφ’ όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.λ.π.

2 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αμέσως να τα παρουσιάζουν, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούμενων κατασκευών.

3 Η μη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το Δήμο των σχετικών προστίμων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

4 Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν:

α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα

β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου, να υποβάλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγμα της οποίας θα χορηγεί ο Δήμος) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (€ 20) είκοσι ευρώ ανά μέτρο μήκους της πρόσοψης, η οποία και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφ’ όσον δεν προκλήθηκαν ζημίες στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, άλλες φθορές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

5 Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδομικών εργασιών ασφαλισμένο με περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.

6 Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μη παρασύρονται από τον άνεμο.

7 Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα.

8 Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του τριημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.

9 Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 60-150Ε.

10 Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, ενώ τα περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές (πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση

11 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με τη διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων από αριθμό 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο, εφ’ όσον από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής).

12 Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά προ ανεγειρομένων οικοδομών χορηγείται από το Δήμο για πρώτη φορά με διάρκεια μέχρι και (6) μηνών. Μετά την παρέλευση του παραπάνω εξαμήνου οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδομής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους οικοδομικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδομής ή στην πυλωτή αυτής και να αποδεσμεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή για χρονικό διάστημα ενός ακόμα εξαμήνου και αν χρειασθεί παράταση της συγκεκριμένης άδειας πέραν του έτους, γνωματεύει σχετικά τριμελής επιτροπή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλασίου του προηγουμένου εξαμήνου.

13 Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Αμαξοστασίου: Τηλεφωνικό Κέντρο: 2441021463, Τηλ. Αντιδημάρχου: 2441350738, Τηλ. Διευθύντριας:244135085

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Εκτυπώστε το άρθρο Εκτυπώστε το άρθρο

 

<< Επιστροφή

Γιώτα Νέγκα - Μη τολμήσεις
Μανώλης Λιδάκης - Στο ίδιο βαγόνι
Ελευθερία Ελευθερίου - Ταξίδι στη βροχή
Αλκίνοος Ιωαννίδης - Του έρωτα σημάδι
Ελεονώρα Ζουγανέλη - Τα πουλιά που ταξιδεύουν
Emigre - Πέφτω
Πασχάλης Τερζής - Γιάννης Βαρδής - Από πείσμα
Γιάννης Πάριος - Έρχονται στιγμές
Βιολέτα Ικάρη - Ράγισε τον κόσμο μου
Μιρέλα Πάχου - Σχοινιά

 


Roxette - Listen to your heart
The Smiths - Bigmouth strikes again
Carlos Santana - You are my kind
Celine Dion - A new day has come
Queen - Living on my own
Gerri Halliwell - It΄s raining men
Wham - Everything she wants
Kool + The Gang - Cherish
Gad - Waves
Simply Red - It΄s only love

 


Δεκέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC