Ειδήσεις

Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00μ.και ώρα λήξης 14:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2021: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2020. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με ενεργοποίηση Δήμου στην πλατφόρμα αίτησης απαλλαγής δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της με α.π.οικ.198017/04-05-2012 (ΑΔΑ:Β4910-ΧΗΜ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 40MW, στη θέση Μίχος-Βοϊδολίβαδο-Απέλινα, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα αντίστοιχα της εταιρίας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.». (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος).

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

 

Προηγούμενο άρθρο Ο Σύλλογος εργαζομένων του Γ.Ν. Καρδίτσας καταδικάζει το έγγραφο συναίνεσης
Επόμενο άρθρο Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας του ΠΑΑ 2014-2020