Ειδήσεις

Οδηγίες φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε. Καρδίτσας


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καρδίτσας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας , ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Καρδίτσας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών.

Οι οδηγίες του παρόντος δελτίου αφορούν το χρονικό διάστημα  από το στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας μέχρι το στάδιο του σχηματισμού καρυδιών.

Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειες και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα,  να εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

 

 1. Διαπιστώσεις

 

2.1  Οι  βαμβακοφυτείες αυτή την εποχή βρίσκονται στο στάδιο της   ανθοφορίας οι όψιμες και στο στάδιο της προχωρημένης ανθοφορίας και  σχηματισμού καρυδιών οι πιο πρώιμες.

2.2  Η γενική εικόνα των φυτειών παρουσιάζεται ικανοποιητική με εξαίρεση στις περιοχές που σημειώθηκαν  πλημμύρες στο τέλος Μαΐου και έγιναν επανασπορές.

Σε αρκετές βαμβακοφυτείες παρατηρούνται προσβολές από αλευρώδη αλλά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα ακόμη.

2.3  Οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία μας κυμαίνονται σε μέτρια  επίπεδα  σε ολές τις  περιοχές του Ν. Καρδίτσας. Σε κάποιες βαμβακοφυτείες   διαπιστώθηκε  η ύπαρξη  μικρού αριθμού προνυμφών πράσινου σκουληκιού της 2ης γενεάς οι οποίες είναι σε ανεκτά προς το παρόν επίπεδα .

Ο αριθμός των συλλήψεων ενήλικων ρόδινου σκουληκιού που παρατηρήθηκε ως τώρα είναι μικρός σε όλες τις περιοχές με ελάχιστες εξαιρέσεις  και δεν έχει παρατηρηθεί προσβολή ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών.

 

 1. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

 

3.1  Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση, προκειμένου να αποτραπεί η προσέλκυση επιβλαβών οργανισμών και φυσικά η περαιτέρω οψίμιση της παραγωγής. Συστήνεται επίσης η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης στις συνιστώμενες δόσεις όπου απαιτείται , αναλόγως της γονιμότητας του εδάφους και του ύψους των φυτών.

3.2  Οι  βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους (κάθε 2-3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν εγκαίρως τυχόν εντομολογικές προσβολές , έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους , με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τελευταία εβδομάδα Ιουλίου – αρχές Αυγούστου) που είναι η περίοδος που εμφανίζεται η δεύτερη γενιά του πράσινου στο βαμβάκι, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι παραγωγοί για ύπαρξη προνυμφών πράσινου σκουληκιού  ιδιαίτερα σε περιοχές με υγρασία λόγω γειτνίασης με ποτάμια και αρδευτικά κανάλια .

Επέμβαση με φυτοφάρμακα θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών φτάσουν στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω:

 • Πράσινο σκουλήκι: Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη 4-5 προνυμφών (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής.
 • Ρόδινο σκουλήκι: Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα βαμβακόφυτα για πιθανή ύπαρξη προσβεβλημένων κλειστών ανθέων (ροζέτες) και καρυδιών. Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων , από όλη την έκταση του χωραφιού , διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαίο δείγμα 100 καρυδιών βρεθούν τουλάχιστον 5 προνύμφες.
 • Τετράνυχος: Στο στάδιο ανάπτυξης μετά την εμφάνιση των χτενιών επεμβαίνουμε χημικά όταν στην δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος στο 30-50 % κ.μ.ο των φύλλων του δείγματος.
 • Αλευρώδης: Επεμβαίνουμε όταν ο πληθυσμός υπερβαίνει τα 200 άτομα στα 100 φύλλα κ.μ.ο

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Οι συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή χημικής επέμβασης με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμό της ακριβούς περιόδου αλλαγής γενεών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού και σε συνδυασμό με τον επιτόπιο έλεγχο συμβάλλουν στον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής για χημική επέμβαση. Σε καμιά περίπτωση οι φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν μέσο εκτίμησης του ύψους της προσβολής , αλλά είναι σημαντικό εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου. Η σοβαρότητα της προσβολής είναι συνάρτηση : 1) του αριθμού και της ηλικίας των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) που διαπιστώνονται από τις επιτόπιες επισκέψεις στους αγρούς και 2) του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων στα όργανα των φυτών ( χτένια , άνθη , καρύδια )

Πρέπει να τονιστεί ότι η δράση του πράσινου σκουληκιού μπορεί να αναχαιτιστεί από την δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων που έχουν εγκατασταθεί. Γι αυτό , παρακαλούνται οι παραγωγοί να μην προβαίνουν σε χημική επέμβαση προληπτικά, αφού τα ωφέλιμα , που η παρουσία τους διαπιστώνεται κατά τους επιτόπιους ελέγχους , είναι σύμμαχοι μας στην καταπολέμηση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Χημική επέμβαση συνιστάται μόνο όταν από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα των προνυμφών φτάσουν στα όρια επέμβασης όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Εφόσον απαιτηθεί χημική καταπολέμηση αυτή να γίνεται με σκευάσματα εκλεκτικής δράσης που είναι φιλικότερα για τα ωφέλιμα έντομα (Βάκιλος Θουριγγίας , spinosad , diflubenzuron , chlorantraniliprole)

Για αποφυγή προσβολής από τετράνυχο η καλλιέργεια πρέπει να αρδεύεται κανονικά, διότι φυτά στρεσαρισμένα από έλλειψη νερού ευνοούν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών τετράνυχου. Αν χρειαστεί χημική επέμβαση με βάση τα κατώτερα όρια επέμβασης που αναφέρθηκαν παραπάνω να χρησιμοποιούνται σκευάσματα με εκλεκτική δράση (εξειδικευμένη δράση μόνο στα ακάρεα). Εγκεκριμένα σκευάσματα με τέτοια δράση είναι τα etoxazole και hexythiazox.

Οι χημικές επεμβάσεις να γίνονται μετά τη δύση του ήλιου. Οι βαμβακοπαραγωγοί ενημερώνουν με κάθε μέσο τους μελισσοκόμους για τυχόν ψεκασμό και εφαρμόζουν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου σχετικά με την προστασία των μελισσών.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: (http://www.minagric.gr/syspest/).
 • Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε γεωργικού φαρμάκου από τον διακινητή, παραγωγό/χρήστη, να ακολουθούνται και εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις , όλες οι πληροφορίες και οδηγίες της ετικέτας του όπως αναγράφονται στη συσκευασία.
 • Οι βαμβακοπαραγωγοί, χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, για τα φυτοπροστατευτικά προιόντα που θα επιλέξουν  και τον τρόπο και χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για κάθε χειρισμό στην καλλιέργειά τους και για τις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις του σύσπορου βάμβακος της καλλιέργειας.
 • Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
 • Η χρήση φυτοπροστατευτικών προιόντων γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προιόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στα τηλέφωνα 24413-55243 , 55203 , 55244 και 24210-66525.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Δ/νσης

α/α

 

 

 

Μιχόπουλος Παναγιώτης

Γεωπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκδηλώσεις της ΕΦΑ Καρδίτσας για την αυγουστιάτικη πανσέληνο
Επόμενο άρθρο Ερώτηση Κ. Τσιάρα για το τέλος επιτηδεύματος σε επαγγελματίες σε μικρά χωριά