Ειδήσεις

Οι αδικημένοι… ξεχρεώνονται!!! – Του Σεραφείμ Δ. Μπαζάνη (Συγγραφέα – Ερευνητή)


Υπάρχουν κάποιοι νόμοι και διατάξεις που ευνοούν εκείνους τους ανθρώπους, που βρέθηκαν (προ εκπλήξεως) δίχως στήριγμα και χωρίς καταφύγιο στη ζωή. Βέβαια οι προϋποθέσεις είναι λίγο απαιτητικές, όσο και η πραγματικότητα που βιώνει ο κάθε ευάλωτος πολίτης.

mpazanis

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, παρόλο που το κράτος πασχίζει για εισπράξεις, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο και για διαγραφή χρεών! Πιο συγκεκριμένα, (1): Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγραφούν ολικά ή μερικά, εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υπόχρεου μέχρι «χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ». (2): Πάνω από το ποσό των (1.500) ευρώ, αν αποδείξει ο χρεωμένος πως τα ποσά αυτά οφείλονται από διαθέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και ο κληρονόμος αποποιήθηκε την εν λόγω κληρονομιά. (3): Από άπορους οφειλέτες, των οποίων η απορία διαπιστώνεται από στοιχεία της Δ.Ο.Υ. όπου βεβαιώθηκε το χρέος ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή και η είσπραξη του χρέους δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε παρά τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων είσπραξης.

(4): Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσίας ή των οποίων εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ολόκληρη η περιουσία, εφόσον, ύστερα από παρέλευση πέντε (5) ετών από τη βεβαίωση του χρέους, η κατά περίπτωση αρμόδια επιτροπή διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και ότι ακόμη και να ληφθούν όλα τα λοιπά μέτρα, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξή του.
(6): Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρουσιάζουν μερική φοροδοτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιοριστούν ολικά ή μερικά οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή.

Η αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή χρεών τίθεται υπόψη από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ο τολμών, νικά.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πολύ καλή εμφάνιση για τις γυναίκες του ΣΠΑΚ
Επόμενο άρθρο Ημέρα Πρόληψης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα διαβήτη