Πρωτοσέλιδο

Προσλήψεις 20 εργατών στο Δήμο Καρδίτσας


Συνολικά 20 εργαζομένους θα προσλάβει ο Δήμος Καρδίτσας τον Αύγουστο και για 5 ημερομίσθια. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 5 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 11 Αυγούστου. Υποβάλλονται στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµαρχείο, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 4).

∆ικαιολογητικά

α) Αίτηση. (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).

β) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

δ) Τίτλος Σπουδών.

ε) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας).

στ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

Πληροφόρηση

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 07:00 – 15:00 ∆ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1, Τηλέφωνα: 2441350726 και 2441350723

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόσληψη δυο γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Δημ. Παπακώστας : Φιλοσοφίες του ... Αυγούστου!