Πρωτοσέλιδο

Προσλήψεις 20 εργατών στο Δήμο Σοφάδων


O Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Αύγουστο, προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΥΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής τους  ταυτότητας

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Τίτλος – Πιστοποιητικό σπουδών

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

– Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε

να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου- Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση : Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Καταστήματος, αριθμ. τηλ. 2443353213 -2443353212) εντός προθεσμίας επτά (07) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από 02/8/2016 έως και 08/08/2016.

 

Προηγούμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα