Ειδήσεις

Απάντηση ομάδας γονέων του 8ου δημοτικού σχολείου Καρδίτσας


Ο ιδρυτικός  νόμος των πειραματικών σχολείων (Νόμος 4296/2020) στο άρθρο 14, παράγραφος 3 (βστ), σελ 19, αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διαδικασίας κλήρωσης για εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ., τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ´ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18». Το ίδιο αναφέρει ο νόμος και στο άρθρο 18, παράγραφος 5. Επομένως, η προφορική διαβεβαίωση ότι είναι εξασφαλισμένη η θέση στο σχολείο για τα αδέλφια δεν στέκει, καθώς μπαίνουν σε μια ειδική κλήρωση, αλλά πάλι κλήρωση είναι. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προφορικές διαβεβαιώσεις κάποιων «υπευθύνων» είναι αίολες!

Επίσης από το παραπάνω σημείο του Νόμου (Νόμος 4296/2020) στο άρθρο 14, παράγραφος 3 (βστ), σελ 19) δεν διαφαίνεται πως διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασία της κλήρωσης, ούτε έχει βγει κάποια διευκρινιστική υπουργική απόφαση ως προς αυτό!

Επίσης, πως διασφαλίζουν – προφορικά πάντα – οι «υπεύθυνοι» ότι τα παιδάκια της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2021) στην Α δημοτικού, θα πάνε στο 8ο δημοτικό, όταν ο χαρακτηρισμός του σχολείου θα ισχύσει άμεσα με την έκδοση του ΦΕΚ και ο νόμος 4692/2020 στο άρθρο 18, παράγραφος  5  λέει: «Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται στα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά σχολεία για την εισαγωγή στο Νηπιαγωγείο και στην Α Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου από τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως πειραματικού σχολείου και εφεξής». Άρα, μήπως όλα αυτά τα παιδάκια της συνοικίας που γράφτηκαν στην Α δημοτικού στο 8ο δημοτικό, δεν θα πάνε τελικά στο 8ο, αλλά σε όμορο σχολείο, καθώς για την εισαγωγική τάξη της Α δημοτικού στο πειραματικό, πλέον, 8ο δημοτικό πρέπει να γίνει η διαδικασία της κλήρωσης, ύστερα από αίτημα των γονέων και ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής; Μήπως και αυτές οι προφορικές διαβεβαιώσεις των «υπευθύνων» είναι αίολες ή μήπως οι «υπεύθυνοι» σκέφτονται να παραβιάσουν το νόμο;

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που δεν διευκρινίζει ο ιδρυτικός  νόμος 4692/2020 για τα πειραματικά σχολεία είναι αν οι ήδη φοιτούντες μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες θα υποστηρίζονται από παράλληλη στήριξη που θα χορηγείται από την πολιτεία ή θα είναι τα πρώτα παιδιά που θα πρέπει να φύγουν;

Πρόσθετα και σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των «υπευθύνων», το αναλυτικό πρόγραμμα, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα βιβλία στο πειραματικό σχολείο δεν αλλάζουν. Άραγε τότε σε τι θα διαφοροποιείται το 8ο από τα άλλα «κοινά» σχολεία και για ποιο λόγο να χαρακτηριστεί ως πειραματικό καταργώντας το συνοικιακό χαρακτήρα του και μετατρέποντας το σε υπερ-τοπικό;

Επίσης, αυτά που αναφέρονται από τους «υπεύθυνους» ως όμιλοι δημιουργικότητας και καινοτομίας  που θα λειτουργούν τις απογευματινές ώρες (Μαθηματικά – Λογοτεχνία – Φ. Επιστήμες – Εικαστικά – Ρομποτική – Θ. Αγωγή – Μουσική), ήδη διδάσκονται στο σχολείο βάσει του αναλυτικού προγράμματος, με εξαίρεση τη λογοτεχνία και τη ρομποτική. Μάλιστα, σύμφωνα με το Νόμο 4692/2020, άρθρο 12, παράγραφος 2(ζ), σε αυτούς τους ομίλους θα μετέχουν και παιδιά από άλλα σχολεία, χωρίς να διευκρινίζεται ωστόσο πόσες θέσεις θα καλύπτουν αυτά τα παιδιά. Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτούς τους ομίλους θα γίνεται και στις δύο περιπτώσεις, είτε για τα παιδιά του πειραματικού, είτε για τα παιδιά που δεν φοιτούν στο πειραματικό, με αίτηση του γονέα (Νόμος4692/2020, άρθρο 17, παράγραφος 5). Ο Νόμος ωστόσο δεν διευκρινίζει τι γίνεται στην περίπτωση που οι αιτήσεις είναι πολλές (π.χ. κλήρωση; ). Το ωρολόγιο πρόγραμμα που αναφέρθηκε από τους «υπεύθυνους» για την υλοποίηση αυτών των ομίλων (13:30-15:00)  δεν μπορεί πρακτικά να ισχύει, γιατί τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο σχολείο δεν προλαβαίνουν να πάνε σπίτι να φάνε και να ξαναγυρίσουν στο σχολείο για να μετέχουν σε έναν τέτοιο όμιλο. Εκτός, αν αυτοί οι όμιλοι απευθύνονται μόνο στα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στο ολοήμερο πρόγραμμα οπότε και θα έχουν το φαγητό μαζί τους. Άλλο ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς τα άλλα παιδιά από τα άλλα σχολεία, θα προλαβαίνουν να έρχονται στο 8ο για να μετέχουν σε έναν τέτοιο όμιλο και ταυτόχρονα να έχουν πάρει το μεσημεριανό τους, εκτός αν έρχονται νηστικά!!! Άραγε είναι όντως αυτές οι ώρες που θα λειτουργούν αυτοί οι όμιλοι όπως μας ενημέρωσαν οι «υπεύθυνοι» ή είναι άλλες; Μήπως αυτές οι ώρες θα έρχονται σε σύγκρουση με τα φροντιστήρια των παιδιών και τις φυσικές δραστηριότητες, ή μήπως έχουν την ψευδαίσθηση κάποιοι γονείς ότι επειδή τα παιδιά τους θα φοιτούν στο πειραματικό δεν θα έχουν ανάγκη φροντιστηρίων!

`Επιπρόσθετα, μερικοί από τους στόχους ενός πειραματικού σχολείου είναι σύμφωνα με το Νόμο 4692/2020, άρθρο 12, παράγραφος 2 είναι: « δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, ε) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και
σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα». Και το εύλογο ερώτημα που γεννιέται είναι πως μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι (που είναι περισσότεροι από τους μισούς) όταν το κοντινότερο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης σε σχέση με την Καρδίτσα είναι στο Βόλο;

Επιπρόσθετα, ο νόμος 4692/2020, άρθρο 22, παράγραφος 3, αναφέρει: «Το συμβούλιο του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: β) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, καθώς και με πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν όσων διαχειρίζεται η αρμόδια Σχολική Επιτροπή». Και το ερώτημα είναι τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς από αυτό το σημείο του νόμου;

Τέλος, ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στην Α δημοτικού ενός πειραματικού σχολείου καθορίζεται  από την Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ύστερα από εισήγηση του τοπικού Επιστημονικού Συμβουλίου (Νόμος 4692/2020, άρθρο 3, στ’ παράγραφος). Το γεγονός αυτό και δεδομένου ότι το σχολείο θα προσελκύει αιτήσεις γονέων από ολόκληρη την πόλη και το νομό, θα μειώνει στατιστικά σημαντικά τις πιθανότητες ένα παιδί της συνοικίας των Καμινάδων και των σεισμόπληκτων να κληρωθεί για να φοιτήσει στο σχολείο της γειτονιάς του! Ο ίδιος ο διευθυντής του 8ου  παραδέχεται σε email που έστειλε στους γονείς ότι το σχολείο θα έχει «πιθανώς μεγάλη ζήτηση».  Επομένως, το σχολείο με το χαρακτηρισμό του ως πειραματικού χάνει τον τοπικό του χαρακτήρα, γίνεται υπερ-τοπικό με ότι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά της συνοικίας των Καμινάδων που θα διασπαρούν στα όμορα δημοτικά. Γράφτηκαν επίσης πολλά περί αναβάθμισης του σχολείου και της περιοχής. Αν θεωρείται αναβάθμιση της περιοχής να μη μπορούν να φοιτήσουν τα παιδιά της γειτονιάς στο σχολείο της, τότε είναι πράγματι «αναβάθμιση». Ή μήπως είναι «αναβάθμιση» της περιοχής το κυκλοφοριακό κομφούζιο που θα δημιουργείται στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι κατά την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών που θα προσέρχονται από κάθε γωνιά της πόλης και του νομού, καθώς η περιοχή γύρω από το σχολείο χαρακτηρίζεται από στενότητα δρόμων και χαρακτηρίζεται από έλλειψη πεζοδρομίων που θα εξασφάλιζαν την πεζοπόρα ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο λόγω χρόνιων και γνωστών σε όλους μας, πολεοδομικών προβλημάτων. Θα θυμίσουμε σε κάποιους  γονείς που εύκολα δυστυχώς ξεχνούν, εκείνες τις δράσεις που γίνονταν στην αυλή του 8ου με 600 ή και 700 θεατές- Καμινιώτες γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Αυτή είναι  αναβάθμιση της γειτονιάς κατά τη γνώμη μας. Να συμμετέχουν τα παιδιά της συνοικίας και οι γονείς να τα καμαρώνουν και να είναι υπερήφανοι για αυτά και για τη γειτονιά τους. Αναβάθμιση της γειτονιάς, της περιοχής, είναι κατά τη γνώμη μας να έχουν κοινωνικοποιηθεί τα παιδιά μέσα στο σχολείο για να μπορούν να βγαίνουν τα απογεύματα στην πλατεία της γειτονιάς τους και να παίζουν όλα μαζί, να μοιράζονται και να γεμίζουν τις καρδιές μας ικανοποίηση ότι το σχολείο κάνει αυτό που οφείλει: καλύτερα παιδιά, με ομαδικό πνεύμα και σεβασμό. Δυστυχώς όμως, η εποχή μας είναι εποχή της λήθης και του ‘’δε μ’ αγγίζει τίποτε’’ αν δε θίγει προσωπικά εμένα. Τις συνέπειες από οτιδήποτε γίνεται τις βλέπουμε δυστυχώς ή ευτυχώς μακροπρόθεσμα.

Καλούμε τους γονείς παιδιών του 8ου δημοτικού σχολείου Καρδίτσας που δεν επιθυμούν τον χαρακτηρισμό του σχολείου ως πειραματικού, αλλά και των νηπιαγωγείων που το τροφοδοτούν (11ο, 39ο,  8ο και 29ο νηπιαγωγείο) και των μικρότερων ηλικιών που κάποιοι πάνε να τους στερήσουν το σχολείο της συνοικίας τους, να υπογράψουν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://www.ipetitions.com/petition/oxi-to-8-dhmotiko-karditsas-os-peiramatiko

Προηγούμενο άρθρο Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
Επόμενο άρθρο Επόπτη φιλοξενίας αναζητά η ΑΝΚΑ για το πρόγραμμα με τους πρόσφυγες