Ειδήσεις

Άρδευση με κανόνες στο Δήμο Σοφάδων


Σημαντικό βήμα για την διαχείριση των υδατικών πόρων έκανε ο Δήμος Σοφάδων καθώς απέκτησε για πρώτη φορά Κανονισμό Άρδευσης που θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση του νερού. Ο Κανονισμός Αρδευσης εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Σπ. Εκίζογλου.

Ο Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής αρδευτικού ύδατος προς τους υδρολήπτες – αρδευτές από τα δίκτυα άρδευσης και γενικότερα τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου Σοφάδων και καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των υδροληπτών. Τέλος αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Σοφάδων.

Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες μεταξύ άλλων προσδιορίζονται:

Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

-Οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης.

-Oι   κανόνες   χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης.

-Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου.

-Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης.

-Τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης.

-Το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης.

Οι  απαγορεύσεις, οι παραβάσεις και τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

Προϋποθέσεις  για την χρήση του δικτύου από τους καταναλωτές

Α ) Γενικότερα θα ισχύουν τα παρακάτω:

Απαγορεύεται το πότισμα για κανένα λόγο, με φυσική ροή (κατάκλιση)

Για όσους χρησιμοποιούν μπέκ για πότισμα, η αλλαγή γραμμής άρδευσης θα γίνεται μετά από 12 μέτρα και η διάρκεια της αλλαγής θα είναι 3 ώρες σε μπέκ κάθε δεύτερης σωλήνας και 1,5 ώρα σε μπέκ κάθε σωλήνας με ακροφύσια έως 7 mm.

Για όσους έχουν αυτόματα ποτιστικά συγκροτήματα με εκτοξευτήρα  (καρούλι με κανόνι) το ανώτερο μέχρι 4 λεπτά της ώρας το μέτρο.

Για όσους έχουν πολυμπέκ (Ράμπα) θα ποτίζουν το ανώτερο μέχρι 3,5 λεπτά το μέτρο και τα ακροφύσια του πολυμπέκ δεν θα είναι μεγαλύτερα των 7 mm. Και με πίεση έως 4 ατμ.

Για όσους χρησιμοποιούν σταγόνες το πότισμα θα διαρκεί 24 συνεχόμενες ώρες για κάθε στάση και τα στρέμματα θα είναι ανάλογα με τη δυνατότητα του αντλητικού και της απόστασης της πηγής λήψης νερού από το κτήμα με πίεση έως 3 ατμ για το απλό λάστιχο και 3,8 ατμ για το αυτορυθμιζόμενο).

Εφόσον απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες: Σε περίοδο αιχμής θα χρησιμοποιείται  από τον παραγωγό (‘Ένα μέλος από κάθε οικογένεια που μένουν στο ίδιο σπίτι και έχουν πρώτο βαθμό συγγένειας με κοινή οικονομία ή έχουν κοινή καλλιέργεια) ένα και μόνο αντλητικό συγκρότημα και με ένα καρούλι τόσο για το ίδιο αγροτεμάχιο όσο για άλλο αγροτεμάχιο που βρίσκεται ναι μεν σε διαφορετική θέση αλλά ανήκει στο ίδιο αρδευτικό δίκτυο (από μία πηγή παροχέτευσης νερού στο δίκτυο).

(Ειδικές διατάξεις ισχύουν για την ΤΚ Λουτρού)

Ειδικότερα για το δίκτυο άρδευσης της Τ.Κ. Κέδρου καθώς και σε υποδομές που χρησιμοποιείται μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα  από περισσότερους του ενός παραγωγών, ισχύουν τα παρακάτω επιπλέον:

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται κάθε φορά που αρδεύεται ένα κτήμα κλπ. με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών. Το σύνολο των καταμετρήσεων των καταναλώσεων του ηλεκτρικού ρεύματος των παραγωγών, θα  πρέπει να είναι ίσο με την κατανάλωση του παρόχου που έρχεται στον λογαριασμό του Δήμου.

Σε περίπτωση που οι παραγωγοί έχουν καταγραφή μικρότερη από την την καταγραφή του παρόχου και δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην αναλογία του καθένα, ο Δήμος μοιράζει το έλλειμα της κατανάλωσης ισόποσα στο σύνολο των στρεμμάτων που εξυπηρετήθηκαν και τα χρεώνει στους παραγωγούς.

Τέλη άρδευσης

– Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευση , ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.

– Τα τέλη άρδευσης καθώς και τα πρόστιμα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

– Το ύψος των εκάστοτε τελών άρδευσης υπολογίζεται με βάση τον κανόνα της ανταποδοτικότητας και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Δημοτική Ενότητα ή επιμέρους Δημοτική και Τοπική Κοινότητα ή ζώνη άρδευσης αρδευτικών υποδομών , ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή  (τρόπος άρδευσης, πηγή προέλευσης αρδευτικού νερού, είδος καλλιεργειών, κόστος λειτουργίας δικτύου. κλπ).

Για όσους δεν εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δήμο ή δεν προβαίνουν σε ρύθμιση των οφειλών τους, θα απαγορεύεται η χρήση των αρδευτικών δικτύων.

Στους ανωτέρω οφειλέτες δε θα χορηγείται από το Δήμο βεβαίωση μη οφειλής.

Ο κ. Εκίζογλου

Σε δήλωσή του για την ψήφιση του Κανονισμού Αρδευσης ο Αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Εκίζογλου τόνισε:

«Ο νέος κανονισμός εισάγει την ελεγχόμενη υδροδότηση των καλλιεργειών και έρχεται να ορθολογικοποιήσει το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και να αποκαταστήσει παθογένειες του παρελθόντος που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Σημαντικό ρόλο στην ομαλή διαχείριση θα έχουν οι τοπικές κοινότητες που θα αναλάβουν επαυξημένο ρόλο λειτουργώντας διευκολυντικά σε σχέση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.»

Προηγούμενο άρθρο 12 νέα θετικά κρούσματα covid μετράει η Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Πρωτοπόρες υποδομές για τον Παραολυμπιακό αθλητισμό από την Περιφέρεια