Ειδήσεις

Ασθένειες της εποχής που πλήττουν τα αμπέλια


Αρκετές είναι οι ασθένειες που πλήττουν τα αμπέλια. Πιο αναλυτικά:

Περονόσπορος

Η καιρική αστάθεια των τελευταίων ηµερών µε συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή υγρασία και κάπως χαµηλότερες για την εποχή θερµοκρασίες, δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. ∆εδοµένου ότι το παρόν βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε προσβολές από τον µύκητα, συνιστάται άµεσα η εφαρµογή ενός ψεκασµού µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις περιοχές ή στους αµπελώνες που η ασθένεια εµφανίζεται συχνά, στις ευαίσθητες ποικιλίες και σε όλο το διάστηµα που επικρατούν βροχερές και υγρές καιρικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν την καλλιέργεια δύο φορές την εβδοµάδα (ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ποικιλίες), για την ύπαρξη προσβολών του µύκητα, προκειµένου να επεµβαίνουν άµεσα.

Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας. Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα. Η καταπολέµηση του περονοσπόρου είναι δυνατό να συνδυαστεί µε αυτή του ωιδίου.

Ωίδιο

Ο κίνδυνος προσβολής των ανθοταξιών από τον µύκητα κατά την περίοδο της άνθησης είναι µεγάλος, µε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τον µύκητα, µε έµφαση στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδηµεί καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση στο φως των ανθοταξιών και της τρυφερής βλάστησης.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους αµπελουργούς να επισκοπούν τον αµπελώνα δύο φορές την εβδοµάδα, προκειµένου να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς προσβεβληµένους βλαστούς. Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα. Η καταπολέµηση του ωιδίου µπορεί να συνδυαστεί µε αυτή του περονοσπόρου.

Βοτρύτης

Ο βροχερός, υγρός και ανεµώδης καιρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την προσβολή των ανθοταξιών και γενικότερα της νεαρής βλάστησης από τον µύκητα.. Ο κίνδυνος προσβολής είναι ιδιαίτερα υψηλός σε αµπελώνες όπου η ασθένεια ενδηµεί, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Για την προστασία των αµπελώνων από τον µύκητα συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου µυκητοκτόνου

Επίσης, επέµβαση συνιστάται άµεσα µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων που προκαλούν τραυµατισµούς στην τρυφερή βλάστηση. Τα καλλιεργητικά µέτρα που περιορίζουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, έχουν να κάνουν κυρίως µε τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και το ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά. Τέτοια µέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέµατα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

Ευδέμιδα

Η πρώτη πτήση του εντόµου συνεχίζεται µε διαρκή µείωση του πληθυσµού των ακµαίων. Οι προνύµφες της πρώτης γενιάς προσβάλλουν τα άνθη, αλλά κατά κανόνα δεν προκαλούν οικονοµικής σηµασίας ζηµιές στην παραγωγή. Οι ανθοταξίες έχουν µεγάλο αριθµό ανθέων, σε σχέση µε τον αριθµό των ραγών. Η καρπόδεση, αφορά συνήθως ένα ποσοστό από 30% έως 50%. Φαίνεται, ότι η όποια ζηµιά στα άνθη από τις προνύµφες, προκαλεί µία εξισορροπητική µείωση της φυσικής ανθόρροιας.

Ανάλογα µε την ποικιλία, το πρέµνο µπορεί να αναπληρώνει σε ορισµένες περιπτώσεις, έως και το 50% των ανθέων της ανθοταξίας.

Επίσης την εποχή αυτή δραστηριοποιείται πληθώρα φυσικών εχθρών (αρπακτικά και παρασιτοειδή), που ελέγχουν σε σηµαντικό ποσοστό τους πληθυσµούς του εντόµου. Για τους λόγους αυτούς δεν συνιστάται η καταπολέµηση του εντόµου σε αυτό το βλαστικό στάδιο.

Θρίπες

Η περίοδος της άνθησης µέχρι και την καρπόδεση, είναι η κρισιµότερη περίοδος για την πρόκληση ζηµιών µεγάλης οικονοµικής σηµασίας από τη δραστηριότητα των θριπών. Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε αµπελώνες που δέχονται συχνά επιδροµές των εντόµων, καθώς και στις ευαίσθητες ποικιλίες. Συστήνεται στους παραγωγούς να επισκοπούν τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα τον αµπελώνα, για την παρουσία των εντόµων στις ανθοταξίες. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει είτε µε ελαφρά τινάγµατα ανθοταξιών σε λευκό φόντο (λευκό χαρτί), είτε µε τοποθέτηση χρωµατικών παγίδων. Σε περίπτωση υψηλού πληθυσµού, συνιστάται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε ένα περισσότερο εξειδικευµένο και φιλικό στο περιβάλλον.

Σύσταση: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στην Καρδίτσα την Παρασκευή 4/6
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού