Ειδήσεις

Δ. Μουζακίου: Ενημέρωση για τον καθαρισμό οικοπέδων


Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει τους δημότες να προβούν στον καθαρισμό των ιδιόκτητων οικοπέδων σύμφωνα με το (άρθρο 94, παρ. 1.26) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», διότι με την είσοδο στη θερινή περίοδο, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, στο ανωτέρω άρθρο 94, παρ. 1.26 αναφέρεται ότι: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Καλούνται οι δημότες, μέχρι την 30η Απριλίου 2023, να έχουν προβεί  στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους,  καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα αρίθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη.

Για πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Μουζακίου, στα τηλέφωνα 2445350105 & 2445350139

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Κυριακή Γ΄ των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
Επόμενο άρθρο Την Πέμπτη 31 Μαρτίου η Ετήσια Συνέλευση του ΣΘΕΒ