Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα ciscowebex) στις 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2021 (εισ.: διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 142/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας στα πλαίσια κατασκευής κυκλικού κόμβου και διευθέτησης ζητημάτων στάθμευσης για τον χώρο του Νοσοκομείου (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του «Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Καρδίτσας» (εισ: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Ηλ. Σχορετσανίτης)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Δ’ κατανομή έτους 2021) (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστημάτων στη συμβολή των οδών 18ης Αυγούστου και Αθ. Μπλατσούκα για τη στέγαση αρχείων της Υπηρεσίας Δόμησης (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 2ου ΚΔΑΠ Καρδιτσομαγούλας (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του καταστήματος στέγασης του Κ.Α.Π.Η επί της οδού Λαχανά (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Κ-7 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Κ-17 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Καρδίτσας για αποτίμηση της οφειλής γάλακτος σε χρήμα και καταβολή στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καρδίτσας (εισ: πρόεδρος Συλλόγου Απ. Ταξιάρχης)

Επίσης στις 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00’ μ.μ θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), ήτοι του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του Δήμου Καρδίτσας έτους 2022 (εισηγητές: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας & διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

 • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 “Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ και των Διοικητικών συμβουλίων των εποπτευομένων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου” του Ν. 4830/2021

 

Προηγούμενο άρθρο ΚΚΕ μ-λ: Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων! Να αθωωθούν οι αγωνιστές!
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού