Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας σε ειδική δημόσια συνεδρίαση,  του Δημοτικού Συμβουλίου     σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69, 266, 267 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 189 Ν. 4555/2018  όπως ισχύουν που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   18-12-2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2024.

Στη 13:00 μ.μ. θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023  και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα:  4ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 5ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 8ο Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2024
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ.  Κοτσώνης Γεώργιος του Δημητρίου για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 10ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στην γέφυρα στη θέση Ραγάζια της Τ.Κ. Κουμπουριανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 11ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στη Τ.Κ. Βραγκιανών”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 12ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης για την Προμήθεια γραφείων και φωτιστικών ΚΕΠ Τ.Κ. Άνθηρού & ΤΚ Πετρίλου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 13ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης για Καταγραφή Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:14ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Aχελώου για το έτος 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 15ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Aνατολικής Αργιθέας  για το έτος 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα 16ο Συζήτηση  και  λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υδραγωγείων Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας  για το έτος 2023»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
   

 

Προηγούμενο άρθρο Ακολουθία του Όρθρου και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λόφου Φαρσάλων
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο εργαστήριο του Δικτύου Περιφερειακών Κόμβων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών