Ειδήσεις

Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν την τομάτα θερμοκηπίου


Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν την τομάτα θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά:

Ωίδιο (Leveillula taurica)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο στις πρώιµες (7-10 σταυρούς) και αναµένεται στις όψιµες (5-7 σταυρούς). Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.

Συµπτώµατα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή εξάνθηση. Τα κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την διασπορά της ασθένειας.

Συστάσεις: Να γίνει καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα (µόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), µε εγκεκριµένα και εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα.

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

∆ιαπιστώσεις Συνεχίζεται η παρουσία του περονόσπορου µετά τις βροχοπτώσεις σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου στις πρώιµες (µε 10σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε 7σταυρούς) καλλιέργειες, σε χαµηλές και υγρές περιοχές των Νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερµοκρασίες 6-26o C, µε άριστη 18-22ο C).

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε ψεκασµούς κάλυψης (καλό λούσιµο των φυτών), µε κατάλληλα επιτρεπόµενα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Επανάληψη του ψεκασµού µετά από βροχή.

Κλαδοσπόριο (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

Συνεχίζεται η προσβολή από το κλαδοσπόριο στις πρώιµες και µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε τοµάτες. Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του.

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-95% και θερµοκρασίες από 4-320C, µε άριστη θερµοκρασία 22-240C.

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Bοτρύτης (Botrytis cinerea)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η προσβολή από τον βοτρύτη παρατηρείται στις πρώιµες (µε10 σταυρούς) και µεσοπρώιµες (5-7σταυρούς) καλλιέργειες τοµάτας θερµοκηπίου, στους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Συµπτώµατα: Προσβάλλει όλα τα µέρη των φυτών τοµάτας ( στελέχη. φύλλα, άνθη και καρπούς). Στα στελέχη σχηµατίζει καστανού χρώµατος έλκη, τα οποία καλύπτονται από τεφρά εξάνθηση. Τα προσβεβληµένα άνθη αποκτούν καστανό χρώµα και πέφτουν, ενώ στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον ποδίσκο ή την κορυφή.

Συνθήκες ανάπτυξης: Απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη του είναι η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις, οµίχλες, έλλειψη αερισµού, κ.λ.π.). Aναπτύσσεται σε θερµοκρασίες 1-300C, µε άριστη θερµοκρασία τους18-230C. Την είσοδο του παθογόνου διευκολύνει η παρουσία πληγών, νεκρών φυτικών ιστών και ανθέων .

Καταπολέµηση: α) Μείωση της υγρασίας στο χώρο των θερµοκηπίων µε καλό αερισµό, τα φυτά να είναι αραιά φυτεµένα και το πότισµα να γίνεται τις πρωινές ώρες. β) Τήρηση καλής υγιεινής στις φυτείες µε αφαίρεση – καταστροφή των προσβεβληµένων φυτών ή φυτικών οργάνων και αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης. γ) Χηµική καταπολέµηση µε άµεσο ψεκασµό στις καλλιέργειες όπου παρατηρείται ο βοτρύτης, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για τον βοτρύτη φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες, όπου υπάρχει πρόβληµα. Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις καλλιέργειες τοµάτας θερµοκηπίου, στους Νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας και αναµένεται στις όψιµες καλλιέργειες Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.. Touta absolutα

∆ιαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται και εµφανίζονται 300-400 άκµαία/3ηµέρες/παγίδα στις πρώιµες καλλιέργειες. Από παρατηρήσεις στις καλλιέργειες διαπιστώθηκαν προσβολές στους καρπούς. Να γίνουν επεµβάσεις µε κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων και προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων.

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών εντόµων των θριπών όπως Phytoseiulus persimilis, Amblyseius barker, Amblyseius cucumeris, καθώς και µέλη της οικογένειας Anthocoridae, τα οποία είναι πολυφάγα αρπακτικά έντοµα των θριπών, αλευρωδών και αφίδων, όπως το Orius insidiosus, κ.ά.

Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Αλευρώδηςrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

∆ιαπιστώσεις: Μέτριοι είναι οι πληθυσµοί του Αλευρώδη στα θερµοκήπια µε τοµάτες. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη ανάπτυξη του εντόµου.

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση της παρασιτικής σφήκας του Αλευρώδη των θερµοκηπίων Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά. Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Προηγούμενο άρθρο Τι έδειξαν οι έλεγχοι για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Έκλεψε την τσάντα ποδηλάτισσας και συνελήφθη