Ειδήσεις

Ιανός: Μέχρι 3/12 η κατάθεση των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων


Βάσει του άρθρου μόνου παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης 122283 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 4592/Β/2021) απαιτείται εντός προθεσμίας  δυο (2) μηνών η προσκόμιση των δικαιολογητικών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων από το φαινόμενο «Ιανός» της 18ης -19ης  Σεπτεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, για το φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ»
  • Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου για το φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ», με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.
  • Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας , Γρηγορίου Λαμπράκη 21 , 3ος  όροφος, κατά τις ώρες 09.00- 12.00 με τήρηση  των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κλπ).

Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης είναι η  Παρασκευή 3-12-2021.

Δεδομένου ότι ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών εκπνέει, παρακαλούμε οι πληγέντες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στο παραπάνω χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει πιθανότητα κυρώσεων.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα

  • 2441354602 κα Κόντου Μαρία
  • 2441354610 κα Ζάχου Ματίνα
Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο 92 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα