Ειδήσεις

Νέα φωτιστικά σώματα τύπου led θα αποκτήσει ο Δήμος Καρδίτσας


????????????????????????????????????

Νέα φωτιστικά σώματα τύπου led πρόκειται να τοποθετήσει ο Δήμος Καρδίτσας διευκολύνοντας την καθημερινότητα του πολίτη και εξοικονομώντας ενέργεια.

Για το σκοπό αυτό, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης τύπου, θα προκηρυχτεί διεθνής διαγωνισμός.

Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών αλλά και περιφερειακών και εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

O Δήμος Καρδίτσας συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της παρούσας δημοτικής αρχής και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στις περιοχές του και την βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, προέβη στις εξής ενέργειες:

  • Προέβη στην λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της γεωγραφικής του περιοχής, στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρικής κατανάλωσης των υπαρχόντων συστημάτων οδοφωτισμού του Δήμου, καθώς και στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων του κόστους λειτουργίας και συντήρησης που βαρύνει το Δήμο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων.
  • Προέβη στη διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών επιλογών χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου», προκειμένου να επιλεγεί ο βέλτιστος, για το Δήμο Καρδίτσας, τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης της σχετικής επένδυσης.

Το συνολικό αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης θα αποτελείται από 13.799 φωτιστικά σημεία και προτείνεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά με φωτιστικά νέας τεχνολογίας (LED). Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του υφιστάμενου συστήματος ανέρχεται στις 4.302.532,11 kWh, ενώ η αντίστοιχη του νέου συστήματος στις 1.438.115,48 kWh. Με βάση την προηγούμενη αναφορά προκύπτει αρχική εκτίμηση εξοικονόμησης της τάξεως του 66,58%.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Καρδίτσας, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Συστήματος και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

  • Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών Σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
  • Τη λειτουργία έξυπνου “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας”: α. σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για το σύνολο των Φωτιστικών Σωμάτων στο Σύστημα Δημοτικού Φωτισμού και β. σε επίπεδο Φωτιστικού για επιλεγμένα φωτιστικά σώματα που θα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους του Δήμου, θα συνοδεύονται από αντίστοιχους ασύρματους ελεγκτές, είτε ενσωματωμένους εντός των Φωτιστικών, μέσω Nema Socket.

Το σύστημα αυτό στην περίπτωση που το επιλέξει ο Δήμος θα μπορούσε να συμπεριλάβει το σύνολο των Φωτιστικών Σημείων που διαθέτει ο Δήμος, περιλαμβανομένων αυτών που εξαιρέθηκαν επειδή ήδη έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με ενέργειες που έχει αναλάβει ο Δήμος.

  • Τη λειτουργία «Συστήματος Περιοδικής – Επεμβατικής Συντήρησης», περιλαμβανομένης και της Βλαβοληψίας, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της συντήρησης του συστήματος και της ανάταξης τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών.

Οι βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης ενεργειακής αναβάθμισης που έχει στη διάθεση του κάθε Φορέας, είναι οι εξής:

Επιλογή 1η:     Χρηματοδότηση της επένδυσης από Ίδιους Πόρους της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 0311 «Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού – άρθρο 25 Ν. 1828/89» ως Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και τους απαιτούμενους αυτοματισμούς του Συστήματος (Τηλεδιαχείριση – Τηλεέλεγχος – Smart Utilities). H διαδικασία θα υλοποιηθεί με το καθεστώς Προμήθειας – Εγκατάστασης, η συνολική εγγύηση του εξοπλισμού και των αυτοματισμών που θα επιλεχθούν θα διέπεται από τις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και η συνολική ευθύνη της συντήρησης και της λειτουργίας θα να αναληφθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής η οποία και θα πρέπει να ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Επιλογή 2η:     Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) και ειδικότερα ως Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου. Ο Φορέας, στην περίπτωση αυτή, θα έχει ως όφελος την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.

Επιλογή 3η:     Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (ως Προμήθεια Εξοπλισμού) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ ή των λοιπών του διαθέσιμων πόρων, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ένα επιτόκιο αποπληρωμής της τάξης του 3,7% (μεσοσταθμικά), επιλογή περιόδου αποπληρωμής μεταξύ 10 και 20 ετών και επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. H συνολική εγγύηση του εξοπλισμού θα είναι όπως προβλέπεται στις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και ο Φορέας αναλαμβάνει το σύνολο του ρίσκου.

Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων για την επιλογής της μεθόδου Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Καρδίτσας, έχει ως εξής:

Εγγυημένο Όφελος:

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού ενός ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, αποσκοπεί αφενός στην εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του Φορέα, αφετέρου στην βελτίωση του φωτιστικού αποτελέσματος προς όφελος των πολιτών.  Η ενεργειακή εξοικονόμηση η οποία οδηγεί σε Οικονομικό Όφελος  για την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σαφώς μετρήσιμη και να εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο.

Έτσι, σε περίπτωση που παρατηρηθεί αστοχία στην εξοικονόμηση, ο Φορέας θα πρέπει να διατηρεί το Εγγυημένο Οικονομικό Όφελός του και τυχόν αύξηση της κατανάλωσης θα πρέπει να βαραίνει τον Ανάδοχο και να αφαιρείται από την αμοιβή του και όχι από τα όφελος της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην περίπτωση ΣΕΑ, η εγγυητική ευθύνη ισχύει για το σύνολο της 12ετούς Σύμβασης και αφορά στο σύνολο του εξοπλισμού για οποιαδήποτε βλάβη η αστοχία.  Ο Ανάδοχος είναι εξορισμού υποχρεωμένος να  ασφαλίσει το αντικείμενο της ΣΕΑ, διότι του ανήκει και είναι υπεύθυνος για αυτό.  Επομένως, ο Φορέας απολαμβάνει εγγυημένο όφελος χωρίς κίνδυνο (δανειοδότηση και ρίσκο επένδυσης και εφαρμογής), μέγεθος απολύτως μετρήσιμο και απολογιστικό σε βάθος 12ετίας (συνεχής έλεγχος της διαδικασίας και απολογιστική υποχρέωση στη λήξη της σύμβασης).

Στην περίπτωση της Προμήθειας – Εγκατάστασης, η εγγύηση θα πρέπει να επεκταθεί στα 12 έτη και να υπάρχει ένα τμήμα της συνολικής προμήθειας (έως 30%) σαν παρακράτηση και απόδοσής της, σε ένα εύρος χρονικής περιόδου, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αστοχίες, σε σχέση με τις Συμβατικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου.  Αυτή η παράμετρος κρίνεται απαραίτητη, ώστε να ισοσκελιστεί το ρίσκο που αναλαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή στην επιλογή της Προμήθειας – Εγκατάστασης.

Συμπερασματικά, ΣΕΑ και Προμήθεια – Εγκατάσταση αποτελούν δύο διαφορετικά μοντέλα, σε ότι αφορά το ρίσκο και  την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Προηγούμενο άρθρο 1+1 Κάθε Τετάρτη στα εστιατόρια του Fashion City Outlet!
Επόμενο άρθρο 16 κρούσματα covid αποκάλυψαν τα rapid tests στην Καρδίτσα