Ειδήσεις

Οδηγός φυτοπροστασίας των πυρηνόκαρπων


Αρκετές είναι οι ασθένειες που πλήττουν αυτή την εποχή τα πυρηνόκαρπα. Πιο αναλυτικά:

Αναρσία

Οι παραγωγοί συστήνεται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακµαίων των εντόµων µέσω των φεροµονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους, καθώς και να προβαίνουν σε συχνό δειγµατοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών και της βλάστησης από τις προνύµφες των εντόµων. Αύξηση του µέσου όρου συλλήψεων ακµαίων ανά ηµέρα (µε δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδοµαδιαίως) ή / και διαπίστωση έστω και µικρής προσβολής, πρέπει να τους κινητοποιεί άµεσα για την προστασία της παραγωγής µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο και κατά προτίµηση µε σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα τρία έντοµα.

Καρπόκαψα

Οι ίδιες οδηγίες όπως για την καταπολέµηση των παραπάνω τριών εντόµων─εχθρών ισχύει και για την προστασία των δαµάσκηνων από την καρπόκαψα.

Μύγα Μεσογείου

Η µύγα της Μεσογείου µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίµανσης (αλλαγή χρώµατος) και µέχρι τη συγκοµιδή. Συνιστάται άµεση προστασία των καρπών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µε ψεκασµό κάλυψης ή δολωµατικό ψεκασµό

Οι ψεκασµοί κάλυψης πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, ενώ οι δολωµατικοί περίπου ανά εβδοµάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιµάται η εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών.

Επισηµαίνεται ότι οι δολωµατικοί ψεκασµοί είναι αποτελεσµατικοί, όταν η εφαρµογή τους σε µία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρµόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών. Τρόπος εφαρµογής δολωµατικών ψεκασµών: Στο ψεκαστικό διάλυµα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυµένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται µε ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τµήµα της κόµης (φύλλωµα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιµέτρου του οπωρώνα σε µία ή δύο σειρές ψεκάζονται όλα. Είναι σηµαντικό να ψεκάζονται ο φράχτης και οι θάµνοι στην περίµετρο του οπωρώνα.

Μονίλια

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών (υψηλές θερµοκρασίες και χαµηλή σχετική υγρασία) δεν ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας. Ωστόσο, επειδή η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο µύκητα µεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της ωρίµασης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα που βρίσκονται σε υγρές περιοχές καθώς και σε όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω υπερβολικής άρδευσης.

Κατά τη συγκοµιδή οι προσβεβληµένοι καρποί καθώς και οι µουµιοποιηµένοι (προσβεβληµένοι και αφυδατωµένοι καρποί) πρέπει να συλλέγονται επιµελώς και να αποµακρύνονται από τον οπωρώνα. Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο µέχρι τη συγκοµιδή είναι περιορισµένο, συστήνεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στους καρπούς.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο Μουζάκι