Ειδήσεις

Παν/μιο Θεσσαλίας: Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό – Advanced Planning Studies» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του Διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) σεμιναρίων και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η διεξαγωγή των μαθημάτων ενδέχεται να γίνει (έως και αποκλειστικά) εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (τουλάχιστον) του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών με τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνικών
Σχολών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών), σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα καθώς και στην προφορική συνέντευξη.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια:
(α) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams κατά το χρονικό διάστημα 14-16 Ιουλίου 2021.
(β) δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (25 φοιτητές) του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams κατά το χρονικό διάστημα 27-28 Σεπτεμβρίου 2021.

Προηγούμενο άρθρο Ασθένειες που πλήττουν τις ελιές και πώς να τις αντιμετωπίσετε
Επόμενο άρθρο Aφιέρωμα της εκπομπής Από τόπο σε τόπο στο Δήμο Λ. Πλαστήρα