Ειδήσεις

Παν/μιο Θεσσαλίας: Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 645/15-02-2022)

Το Π.Μ.Σ. θεραπεύει δύο συναφή γνωστικά αντικείμενα και παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σύγχρονους τομείς της Λογιστικής (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και λογοδοσία) και της Χρηματοοικονομικής (π.χ. βιώσιμη και κοινωνική χρηματοοικονομική) και διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν τη διδασκαλία εννέα (9) μαθημάτων και τριών (3) σεμιναρίων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα. Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται με  σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να  διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και οι διαμένοντες εκτός Λάρισας φοιτητές.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε πτυχιούχους Τμημάτων των Σχολών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους λοιπών συναφών Τμημάτων με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές (πλήρους ή/και μερικής φοίτησης).

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, κατοχή δεύτερου συναφούς προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 3.200€. Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο περιόδους. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων της πρώτης περιόδου είναι η εξής: 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Μαΐου 2022.
H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.
 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Αίτημα ΤΕΕ - ΚΔΘ προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για παράταση της διαδικασίας για σεισμόπληκτα κτίρια