Ειδήσεις

Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία


Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» (http://msc-forest.fwsd.uth.gr), του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (http://fwsd.uth.gr), της Σχολής Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 15417/20/ΓΠ απόφαση του Πρύτανη του Π.Θ. για την ίδρυσή του (ΦΕΚ 3685/3-9-2020, τ. Β’) και την αριθμ. 48/12-5-2021 (Θέμα 12ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, πρώην Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., Γεωτεχνικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το 3ο και 5ο εξάμηνο, στην περίπτωση της πλήρους και μερικής φοίτησης αντίστοιχα, προσφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ είναι 90 (ενενήντα).
Ο αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατά το Α.Ε. 2021-2022 ανέρχεται στους τριάντα (30).
Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2021, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2021 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί).
Από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 31 Αυγούστου 2021, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (msc-forest.fwsd@uth.gr)τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςhttp://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2021/05/AITHSH_MSc_POLYVIO_2021-2…
2.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, για την επιστημονική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
4.    Αντίγραφα τίτλων σπουδών,συνοδευόμενααπό τις αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) και για την περίπτωση που επίκεται η ολοκλήρωση των σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίουέως το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
5.    Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
6.    Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
7.    Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
8.    Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα έχει ως βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου): α) τον γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (30%), β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (10%), γ) τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5%), δ) την κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (5%), ε) τη συναφή επαγγελματική εμπειρία (10%), στ) τις συστατικές επιστολές (10%) και ζ) τη συνέντευξη (30%). Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο συνολικό βαθμό. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι τους 30) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς», σύμφωνα με τεκμηριωμένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα συνολικά δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε2800€, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σημειώνεται ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο μαθημάτων (ύψους 1400€ η κάθε μία) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του  Ν. 4485/2017, από τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% αυτών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

 

Προηγούμενο άρθρο Κορωνοϊός: Στο πορτοκαλί παραμένει όλη η Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Στην 110 Πτέρυγα Μάχης η Αερολέσχη Καρδίτσας