Ειδήσεις

Πώς να προστατεύσετε τα αμπέλια από τις ασθένειες της εποχής


Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τα αμπέλια. Πιο αναλυτικά:

Ευδεμίδα

Η καταµέτρηση στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων που καλύπτει την ευρύτερη αµπελοκοµική περιοχή του Τυρνάβου έδειξε µικρή προς το παρόν αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων, γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη της τρίτης περιόδου πτήσης της ευδεµίδας.

Όπως ήδη έχει τονιστεί σε προηγούµενα δελτία, σε περιοχές που δεν υπάρχουν οργανωµένα φεροµονικά δίκτυα, οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα) τις φεροµονικές παγίδες που έχουν εγκαταστήσει στους αµπελώνες τους, προκειµένου να προσδιορίσουν χρονικά την έναρξη της 3ης πτήσης της ευδεµίδας. Οι προνύµφες της 3ης γενιάς του εντόµου εκκολάπτονται πάνω στις ράγες, την εποχή που τα σταφύλια διανύουν το στάδιο της ωρίµασης. Κατά το στάδιο αυτό αυξάνεται η περιεκτικότητα σακχάρου στις ράγες.

Ταυτόχρονα συµβαίνουν σε αυτές σηµαντικές ιστολογικές µεταβολές (χυµώδεις ράγες στα κρασοστάφυλα). Εξαιτίας αυτών των αλλαγών, οι προνύµφες αυτής της γενιάς προσβάλλουν συνήθως µεγαλύτερο αριθµό ραγών, ενώ ταυτόχρονα είναι υψηλότερος ο κίνδυνος µόλυνσης των πληγωµένων ραγών από παθογόνους µύκητες και βακτήρια (βοτρύτης, ασπέργιλλοι, όξινη σήψη κ.ά.). Από τις δευτερογενείς µολύνσεις των ραγών δηµιουργούνται σήψεις, οι οποίες επεκτείνονται ταχύτατα και συχνά καταστρέφουν ολόκληρο το σταφύλι.

Το µεγαλύτερο µέρος της απώλειας στην παραγωγή που προκαλείται από τις προνύµφες της 3ης γενιάς της ευδεµίδας, οφείλεται συχνά στις δευτερογενείς σήψεις. Η απώλεια αυτή µπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή και για το λόγο αυτό απαιτείται η αποτελεσµατική καταπολέµηση των προνυµφών του εντόµου.

Η καταπολέµηση του εντόµου, ανεξάρτητα από τον τρόπο δράσης του εντοµοκτόνου, για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει στα ωά (αυγά) και κυρίως στις νεοεκκολαπτόµενες προνύµφες, πριν αυτές προφθάσουν να µπουν µέσα στις ράγες και πριν να δηµιουργήσουν εκτεταµένα φαγώµατα στην επιφάνειά τους.

Συστήνεται επέµβαση µε σκευάσµατα που έχουν ωοκτόνο δράση µέσα στις επόµενες 3-4 ηµέρες περίπου, δηλ. από τότε που διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων. Επέµβαση µε εντοµοκτόνα µε προνυµφοκτόνο δράση συστήνεται περίπου 4-5 ηµέρες περίπου αργότερα.

Τονίζεται ότι υψηλές θερµοκρασίες αυτή την περίοδο αυξάνουν σηµαντικά και συχνά απότοµα τη δράση του εντόµου, καθόσον συντελούν στη µαζικότερη εµφάνιση όσο και στη συντόµευση των βιολογικών µορφών του εντόµου (ακµαία, ωά, προνυµφικά στάδια). Από τα προνυµφοκτόνα, προτιµάται η χρήση των σκευασµάτων του εντοµοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιµη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα.

Ακολουθούν σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντοµοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιµη πανίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της καταπολέµησης, είναι η πλήρης και µέχρις απορροής κάλυψη των σταφυλιών µε το ψεκαστικό διάλυµα. Σε αυτό βοηθά το σωστό ξεφύλλισµα.

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προηγούμενο άρθρο Ισχυρά αποτελέσματα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το α’ εξάμηνο του 2021
Επόμενο άρθρο Στηρίζει την προσπάθεια αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης ο Δήμος Καρδίτσας