Ειδήσεις

Πώς να προστατεύσετε τα αμπέλια από τις ασθένειες της εποχής


Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν τα αμπέλια. Στις πεδινές περιοχές, οι πιο πρώιµες ποικιλίες έχουν εισέλθει στο στάδιο του κλεισίµατος των τσαµπιών.

Ευδέμιδα

Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων στις αµπελουργικές περιοχές του Τυρνάβου Λαρίσης διατηρούνται από την αρχή της πτήσης σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Συστήνεται στους παραγωγούς των περιοχών αυτών η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από την ευδεµίδα µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο.

Στις υπόλοιπες αµπελουργικές περιοχές οι παραγωγοί οφείλουν να συνεχίσουν την προστασία των σταφυλιών από την ευδεµίδα, εφόσον οι συλλήψεις ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες των αµπελώνων τους δείχνουν δραστηριότητα των ακµαίων του εντόµου. Αύξηση των συλλήψεων ή διατήρηση αυτών σε υψηλά επίπεδα σηµαίνει έντονη δραστηριότητα του εντόµου και συνεπώς επιτακτικότερη ανάγκη για συνέχιση της καταπολέµησής του. Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση των προνυµφών του εντόµου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των ωών, καθώς και των νεαρών προνυµφών πριν την είσοδό τους στις ράγες. Από τα προνυµφοκτόνα, προτιµάται η χρήση των σκευασµάτων του εντοµοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιµη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντοµοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιµη πανίδα. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να κατευθύνεται στα σταφύλια και να τα καλύπτει πλήρως και µέχρις απορροής. Το σωστό ξεφύλλισµα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσµατική διαβροχή των σταφυλιών µε το ψεκαστικό υγρό.

Ψευδόκοκκοι

Σε αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της ευδεµίδας. Καλό είναι να γίνεται σήµανση (µαρκάρισµα) των προσβεβληµένων πρέµνων για την αποφυγή µεταφοράς των εντόµων στα γειτονικά πρέµνα µε τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία.

Η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι πλήρης. Ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή του εντοµοκτόνου πρέπει να δίνεται στα σκιερά µέρη του πρέµνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορµός, οι κεφαλές και οι βραχίονες.

Τετράνυχοι

Προσβάλλουν τα φύλλα προκαλώντας χλωρωτικές κηλίδες, που σε έντονες προσβολές (καλοκαιρινοί µήνες ) αποκτούν υπόφαιο χρώµα. Συνιστάται η συστηµατική παρακολούθηση για την διαπίστωση της παρουσίας των τετρανύχων, αλλά και των ωφελίµων ακάρεων (οικ. Phytoseiidae) και εντόµων. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται πάντα µε την βοήθεια µεγεθυντικού φακού. Επέµβαση µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συνιστάται µόνο σε έντονες προσβολές (> 70% φύλλων προσβεβληµένα) και εφόσον η αναλογία αρπακτικά / φυτοφάγα είναι µικρή (< 1 / 5). Επίσης, συνιστάται η καταστροφή των ζιζανίων µέσα και γύρω από τους αµπελώνες.

Ωίδιο

Τα σταφύλια σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι επιδεκτικά προσβολής από τον µύκητα. Η ευαισθησία διατηρείται µέχρι και το επόµενο στάδιο του γυαλίσµατος, και γενικά µέχρι να φθάσει η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα το 8%. Σχίσιµο των ραγών ως αποτέλεσµα ισχυρής προσβολής από το παθογόνο είναι δυνατό να επιφέρει σοβαρή δευτερογενή προσβολή από βοτρύτη. Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση των σταφυλιών στο φως. ∆εδοµένου ότι οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών υπήρξαν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας, συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου µυκητοκτόνου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και στους αµπελώνες µε ιστορικό προσβολών από τον µύκητα.

Συνιστάται να δοθεί µεγάλη σηµασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα

Περονόσπορος

Μέχρι το «γυάλισµα» οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραµένουν ευαίσθητες στην προσβολή από το παθογόνο. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους παραγωγούς επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο, ιδίως σε αµπελώνες υγρών περιοχών µε ιστορικό προσβολής από τον µύκητα, καθώς και σε ευαίσθητες ποικιλίες. Καλό είναι να χρησιµοποιηθεί µυκητοκτόνο που καταπολεµεί ταυτόχρονα και το ωίδιο.

Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Βοτρύτης

Προσβολές (πληγές) των ραγών από την ευδεµίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο µύκητα, στην περίπτωση που επικρατούν καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του (θερµοκρασίες 15—250 C και βροχή ή υγρασία µε τη µορφή οµίχλης και δροσιάς). Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας.

Συστήνεται άµεσα επέµβαση µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο σε αµπελώνες µε ιστορικό προσβολής και σε ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων που προκαλούν τραυµατισµούς στη ν τρυφερή βλάστηση. Στην µείωση της έντασης της ασθένειας συµβάλλουν η καταπολέµηση του ωιδίου και της ευδεµίδας καθώς και η εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων που µειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αµπελώνα.

Τέτοια µέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέµατα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

Σύσταση: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Έξοδος για τους νέους του Κέντρου Ορίζοντες