Ειδήσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή


Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάνει γνωστό  ότι αναμένει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με τίτλο:

«Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ΦΕΚ 3886/20-8-2021/τ.β

Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Αντιστοίχως, ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ορίζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2021-2022 στο ποσό των 2.500 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά (1.250 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (έως το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στο αντικείμενο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή».
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
– Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο καλλιέργεια καινοτόμων και δυναμικών φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον.
– Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν ίδιες δραστηριότητες στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» χωρίς περαιτέρω κατευθύνσεις και με εξειδίκευση μόνο από το εργαστήριο/τα εργαστήρια όπου θα ολοκληρωθεί η ερευνητική διατριβή. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» διαρθρώνεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 60 ECTS.

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
α) Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μόνο ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο emailaeiforospost@uth.gr:
1.    Αίτηση Υποψηφιότητας  (ακολουθεί υπόδειγμα στο τέλος της προκήρυξης).
2.    Αντίγραφο ΑστυνομικήςTαυτότητας.
3.    Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
4.    Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
5.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6.    Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ1 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
7.    Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
8.    Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
9.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ημερομηνίες – Προθεσμίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, έως και Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: aeiforospost@uth.gr

 

Προηγούμενο άρθρο Ευχές του Δημάρχου Παλαμά Γιώργου Σακελλαρίου προς τους επιτυχόντες
Επόμενο άρθρο Αρχίζει εντός των ημερών η ανακατασκευή στο χώρο μαζικής άθλησης του Παλέρμου