Ειδήσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα την Επιχειρηματικότητα


Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία της γνώσης, οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα είναι βασικός παράγοντας στον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Δημιουργούν προϊόντα, υπηρεσίες, καινοτομία, θέσεις εργασίας, δημόσια έσοδα και συνεπώς αξία για το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ-Ευρωπαϊκή Ένωση  «The Missing Entrepreneurs 2021» σχεδόν το 45% των φοιτητών πανεπιστημίου σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση εντός πέντε ετών από την αποφοίτησή τους, ωστόσο μόνο το 5% των ατόμων ηλικίας 18 έως 30 ετών εργάζονται σε start-up. Το μειωμένο ποσοστό  μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως ο  χρηματοδοτικός αποκλεισμός, η έλλειψη  δεξιοτήτων αλλά και την έλλειψη κινήτρων. Είναι σαφές ότι αξιοποίηση αυτού του αναξιοποίητου δυναμικού μπορεί να αποκαλύψει νέες ιδέες, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Τρεις θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για τις κυβερνήσεις, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ:

  1. Αντιμετώπιση των κενών στη χρηματοδότηση , όπως η αύξηση της μικροχρηματοδότησης
  2. Ενίσχυση των δεξιοτήτων με την κατάρτιση και καθοδήγηση για την επιχειρηματικότηταπροσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων
  3. Προσαρμοσμένα προγράμματα για την αντιμετώπιση συστημικών προκαταλήψεων στα συστήματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με την έκθεση, η άρση των παραπάνω  ανισοτήτων, θα είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον 68.000 επιχειρηματίες στην Ελλάδα.Αυτό που τονίζεται επίσης είναι ότι περισσότεροι από το ένα τέταρτο των νέων επιχειρηματιών ανέφεραν ότι ξεκίνησαν την επιχείρησή τους από ανάγκη σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (28% έναντι 18%).Η αναγνώριση του θετικού αντίκτυπου της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία και την οικονομία οδήγησε βαθμιαία στη συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διευκολύνουν, αν όχι ενθαρρύνουν, την επιχειρηματική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους εντατικής φοίτησης) ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής εντατικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατοκάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις).

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών), η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαγγελματική εμπειρία.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται έως και την Πέμπτη 7/07/2022.

 

Προηγούμενο άρθρο 22 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Rapid tests για covid-19 στον Δήμο Παλαμά