Ειδήσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διαχείριση Περιβάλλοντος


Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 .
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Β΄3608/11-07-2022), είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και μεθοδολογικών προσεγγίσεων συναφών με τις
Επιστήμες Περιβάλλοντος σε Πτυχιούχους Τμημάτων που έχουν ένα σχετικό υπόβαθρο και επιθυμούν να ειδικευτούν στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, με κανόνες δεοντολογίας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Για τη χορήγηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται:
➢ Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δέκα (10) υποχρεωτικών μαθημάτων.
➢ Η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
Δ101 Βιόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή 6
Δ102 Ρύπανση του Περιβάλλοντος 6
Δ103 Οικοσυστήματα και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 6
Δ104 Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία 6
Δ105 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος 6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30
2ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
Δ201 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Περιβαλλοντικών Δεδομένων 6
Δ202 Διαχείριση Αποβλήτων 6
Δ203 Περιβάλλον και Υγεία 6
Δ204 Περιβάλλον και Τεχνικά Έργα 6
Δ205 Βιοαποκατάσταση & Βιοκαύσιμα 6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30
3ο Εξάμηνο
Κωδικός Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
Δ301 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Π.Μ.Σ με πλήρη φοίτηση είναι τρία (3) εξάμηνα και με
μερική φοίτηση είναι έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Το Τμήμα Περιβάλλοντος διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και υποστηρίζει όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα για τη διενέργεια των μαθημάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί στην έδρα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λάρισα. Η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για κάθε κύκλο σπουδών,
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.500 € για όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του ν.4485/2017, παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ, να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους.
Επίσης με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν.4485/2017 μπορεί να χορηγούνται  υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.
Η έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού φυγόποινου στους Σοφάδες
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα - Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη