Ειδήσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» για το ακαδ. έτος 2023-2024, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.
Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα), με μικτό τρόπο παρακολούθησης, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023.  Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3.000 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι οκτώ (28).
Προϋποθέσεις επιλογής
Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (LifeSciences) Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής  (από το site)  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (από το site)3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις(εάν υπάρχουν)  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.) (εάν υπάρχουν) 8. Δύο συστατικές επιστολές9. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας  10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) 12.  Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»
Υποβολή αιτήσεων έως 17/09/2023
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί: 20Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής

 

Προηγούμενο άρθρο 7.041 Θεσσαλοί έκαναν αίτηση για το Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα
Επόμενο άρθρο Καμίνι διαρκείας σε όλη τη Θεσσαλία