Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας στον Δήμο Αργιθέας


Ο Δήμος Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4674/2020 για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα αυτών  και  ύστερα από την υπ’ αριθ.06 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  των υπηρεσιών του και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Ειδικότητα: ΔΕ Διοικητικού

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Ειδικότητα: ΔΕ  Οδηγών

Αριθμός ατόμων: Ένα (1)

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

Προηγούμενο άρθρο Παν/μιο Θεσσαλίας: Συνεδρίαση Κοσμητείας Σ.Α.Κ.Ε. για το Πανεπιστήμιο Βοσπόρου
Επόμενο άρθρο Ευρωπαϊκή πρωτιά για Νηπιαγωγείο της Καρδίτσας