Ειδήσεις

Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων


Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων – (Μaster of Science in Modern Communication Systems and the Internet of Things)» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (ΦΕΚ Β’ 2682/ 24.06.2021), είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας αλλά και στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Ειδικότερα στοχεύει σε γνωστικές περιοχές που ήδη διαμορφώνουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την βιομηχανία ηλεκτρονικών συσκευών, όπως η Διακίνηση Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia Content Delivery), Συστήματα και Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT Systems and Technologies), Υπολογιστική και Δικτύωση Νέφους – Ομίχλης (Cloud and Fog Computing and Networking), Ασφάλεια Δικτυοκεντρικών Συστημάτων (Networked Systems Security), Τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων (Embedded systems technologies), Συστήματα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών (Sensors and actuators Systems).

Το ΠΜΣ εμβαθύνει στις περιοχές των επικοινωνιών που αφορούν στη δημιουργία υποδομών ασύρματης ή ενσύρματης δικτύωσης μικρής και μεγάλης κλίμακας τόσο στον κορμό (backbone) όσο και στα άκρα (edge). Το ΠΜΣ παρέχει τα εφόδια και το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων καθώς και για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας στους σχετικούς τομείς ή και για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο χώρο της μελέτης και ανάπτυξης δικτυακών και επικοινωνιακών συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών. Προς αυτή την κατεύθυνση υφίσταται υποστήριξη απο το Ερευνητικό Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και δυνατότητα συμμετοχής στις ερευνητικές του δραστηριότητες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του: https://wimots.ds.uth.gr/. Επιπλέον το μεταπτυχιακό μπορεί να συνδυαστεί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CCNA της CISCO μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΕΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Για τη χορήγηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται: (α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Π.Μ.Σ. με πλήρη φοίτηση είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με μερική φοίτηση έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται από όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο (εναλλακτικά από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης. Ωστόσο υποστηρίζεται η δυνατότητα διαδικτυακής διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. έχουν την απαραίτητη εμπειρία και η ομάδα υποστήριξης τεχνικών θεμάτων έχει την επάρκεια διεξαγωγής διδασκαλίας εξ αποστάσεως.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύφους 1800 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17 σε ποσοστό ως 30% των εισακτέων.
Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι.: α) Τμημάτων Πληροφορικής, β) Τμημάτων Θετικών Επιστημών, γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων και ισοδύναμων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του Π.Μ.Σ., δ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. και ε) απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει έως και την 01/07/2022.
H έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου του 2022.

Προηγούμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα – Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη