Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 11 του Ν. 5043 / 2023), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά στις 05 – 09 – 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Αποδοχή ποσού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (12η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

2.-Αποδοχή, κατανομή – απόδοση ποσού 48.160,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά».

Εισηγητής Δ.Σ. κ. Θωμάς Κοντοβάιος

3.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 6386 / 30 – 08 – 2023 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Εισήγηση μείωσης αμοιβής αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

5-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 6387 / 30 – 08 – 2023 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Εισήγηση για διάλυση σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

6.-Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

7.-Συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

 

 

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

9-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

10.-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 15 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.) Δήμου Παλαμά, που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κ. Δημήτριος Καρακώστας

11.-Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ.: 49 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

12-Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ.: 46 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Β΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.

Εισηγητής Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

13.-Ανάκληση των υπ΄ αριθμ.: 306 / 2019 και 192 / 2020 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

14.-Τροποποίηση της με αριθμ. 46/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Αποδοχής Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” ως προς τον ορισμό της Ομάδας Έργου.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Φούντα

15-Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής σε δικηγόρο.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση της αρμοδίου υπαλλήλου επί των  Βεβαιωτικών Καταλόγων του Δήμου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

17.-Έγκριση αιτήσεων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεικές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια ανέργους) για μείωση Δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ουρανία Φούντα

18.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 6415 / 31 – 08 – 2023 εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

 

 

 

 

19.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Παναγιώτη Μπότα του Γεωργίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

20.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Πάρη Τσιούκα του Ιπποκράτη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

21.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ευαγγέλου Ντελή του Θωμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

22.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Θωμά Κυρίτση του Χαριλάου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

23.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Παναγιώτας Κατή του Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

24.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Παναγιωτή του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

25.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Αριστείδη Λιάχανου του Ηλία.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

26.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Πετράκη του Βασιλείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

27.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Κουτρογιάννη του Αθανασίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

28.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Λόια του Επαμεινώνδα.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εξιχνίαση κλοπής – σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ημεδαπού
Επόμενο άρθρο Εργατικό Κέντρο και Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ