Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 29 Ιουλίου ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέματα:

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 7η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Ορισμού  υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα (1) στύλο & τοποθέτηση (1) φωτιστικό σώμα στον οικισμό Αρδάνοβο στην Τ.Κ. Καταφυλλίου Καρδίτσας.
Θέμα:  3ο Ορισμού  υπόλογου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης του έργου του έργου «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Βλασίου.
Θέμα:  4ο Έγκριση διενέργειας προμήθειας  φορτηγού αυτοκινήτου, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού
Θέμα:  5ο Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού( φορτηγό) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Θέμα:  6ο Λήψη απόφασης για εγγραφή ποσού 12.400,00 € στο προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό «smart city»  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θέμα:  7ο

 

Έγκριση την αριθ. 11 /2022  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.) με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (απολογισμός, ισολογισμός– χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα, κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2021 κατ’ είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  8ο Έγκριση την αριθ. 04/2022 απόφαση  του Δ.Σ. του Ιστορικού – Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείο Ανθηρού με θέμα «1η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
Θέμα:  9ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Β΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων