Ειδήσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19.00, με  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2021 (Γ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Έγκριση Διαχειριστικών Μελετών Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ρεντίνας και Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

6. Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ. 460 αναδασμού Αμπέλου 2004, ιδιοκτησίας κ. Αποστολόπουλου Δημητρίου του Ξενοφών, σε αγροτική οδό εκτός οικισμού Αμπέλου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

7. Περί μεταφοράς του Γραφείου ΕΦΚΑ, το οποίο στεγάζεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας, στην Δ.Κ. Σοφάδων και υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Ανάκληση των αριθμ. 56 & 103/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός μελών του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)β)είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ)είτε διαζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

 

Προηγούμενο άρθρο 6ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Επόμενο άρθρο Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εμπόρων Καρδίτσας στηρίζει τους αγρότες