Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  24-5-2022  ημέρα Τρίτη     και ώρα    13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 5η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  τροποποίησης πρ/σμού, αποδοχή  και κατανομή  συμπληρωματικής πίστωσης  2.650,00 €   και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  δαπανών θέρμανσης  των Σχολείων έτους 2022 (Συμπληρωματική  Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.300,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( Β΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
        Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης   για Ορισμό  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις θεματικές ομάδες διαβούλευσης του Περιφερειακού  Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Όλγα Κορλού
        Θέμα:  5ο Τροποποίηση της αριθ. 94/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός νέων μελών για την  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
 

       Θέμα:  6ο

Τροποποίηση της αριθ. 95/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός νέων μελών για την  «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.   Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της  κ. Γραββάνη Παρασκευή

του Ευαγγέλου    για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας

 

Προηγούμενο άρθρο 6 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας