Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την  30η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

2 Αλλαγή στοιχείων των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων

του  Δήμου  Μουζακίου και Β) οριστική παύση κυκλοφορίας αυτοκινήτου

Εισηγητής: Κουτσογιάννης Ιωάννης

3 Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2023 απόφασης ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023)

Εισηγητής: Κουτρομάνος Χρήστος

4 Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ.   44 /2023 απόφασης ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός –απολογισμός) χρήσης 2022».

Εισηγητής: Κουτρομάνος Χρήστος

5 Περί έγκρισης σύναψης σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account) ύψους 4.165.150,62€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους.

Εισηγητής: Δήμαρχος

6 Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με Διαγραφή Χρεών

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

7 Περί δημοπράτησης του αριθμ. 15 καταστήματος στο Συνοικισμό Σεισμοπλήκτων.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

8 Περί δημοπράτησης του αριθμ. 16 καταστήματος στο Συνοικισμό Σεισμοπλήκτων.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

9 Περί δημοπράτησης του αριθμ. 2 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

10

 

Περί δημοπράτησης του αριθμ. 3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

11 Περί μεταβίβασης της σύμβασης μίσθωσης των αριθμ. 4 και 5 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου και της ανανέωσης αυτής για 3 έτη ακόμη

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

12 Περί ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης των αριθμ. 24 και 25 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

13 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

14 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΠ ΤΚ ΚΡΑΝΕΑΣ- επικαιροποιηση)

Εισηγητής:  Αγγελάκη Αποστολία

15  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου κ. Μ. Νταλαμπίρα για εκπροσώπηση των συμφερόντων του Δήμου. 

Εισηγητής:  Αγγελάκη Αποστολία

16 Τροποποίηση της με αριθμ. 34 / 2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί “Αποδοχής Εγκριτικής Απόφασης, Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” ως προς τον ορισμό της Ομάδας Έργου.

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

17 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής διαδημοτικής σύμβασης, μεταξύ των Δήμων Μουζακίου και Καρδίτσας, στο πλαίσιο ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Μουζακίου» (συνεχιζόμενη δομή) από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

18 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Έγκρισης απολογισμού σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οικ.έτους 2022

Εισηγητής: Πούπης Νικόλαος

 

19

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Έγκρισης απολογισμού σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικ.έτους 2022

Εισηγητής: Ζαρνακούπης Νικόλαος

20 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την αριθμ. 8358/6-10-2023 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

21 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σύνδεσης του υπό κατασκευή Νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου με το δίκτυο φυσικού αερίου και ορισμού εξουσιοδοτούμενου προσώπου για τις υπογραφές των συμβάσεων σύνδεσης

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

22 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «αναβαθμιση ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ» (Α.Μ: 29/21)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

23 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών  του έργου «ενεργειακη αναβαθμιση γενικου λυκειου- γυμνασιου μαγουλασ» (Α.Μ: 01/20)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

24 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (Α.Μ: 03/22)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

25 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Μουζακίου» (Α.Μ.19/21).

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

26 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών  του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΜ: 12/22)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

27 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΜ: 12/22)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

28 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (Α.Μ: 03/22)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

29 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Δ.Ε. Παμίσου» (Α.Μ.05/22)

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

30 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Μουζακίου» (Α.Μ.19/21).

Εισηγητής: Φούκας Βασίλειος

31 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ 9708/26-10-2023 αίτηση της Διονυσίας Ρήγα για εκμίσθωση των Κ1 και Κ2 κατ/των του ΚΑΔ «ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

Προηγούμενο άρθρο Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τιμόθεος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού
Επόμενο άρθρο Συνεχίζονται συστηματικά οι έλεγχοι στη Θεσσαλία με γνώμονα την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών