Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων μεθέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1β, 12, 18 (μέρος), 25 και 19α (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος) και 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

3. Έγκριση της αριθμ. 69/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

4. Έγκριση της αριθμ. 74/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην αποδοχή ποσού 20.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Σοφάδων και έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

5. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ» (Α.Μ. 4/2019).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)». (Α.Μ. 10/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ»  (Α.Μ. 7/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 6/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

10. Έγκριση του αριθμ. 2/2023 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Χασιαλής Θεόδωρος.

11. Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 126/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΣΨΩ1Μ-ΚΥ1)απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδωνκαι λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Λουτρού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

15. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2015 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

16. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

17. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

18. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2018 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

19. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

20. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

21. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2021 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

22. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων καταστάσεων χρήσης για το έτος 2022 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Έκκληση για προσεκτική διαχείριση των απορριμμάτων
Επόμενο άρθρο Αυγενάκης σε παραγωγούς της Θεσσαλίας: Το σύνολο της κυβέρνησης, εργάζεται για την αναγέννηση της περιοχής