Ειδήσεις

Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας και η Οικονομική Επιτροπή


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας (δια ζώσης), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  25-11-2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα   13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Θέμα:  1ο 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  2ο  Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
     Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  Ένταξη του έργου του Δήμου Αργιθέας με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολές  σχολικών μονάδων Δήμου Αργιθέας  για το σχολικό  έτος 2023-2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
             Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του έργου :

« Αποκατάσταση υδρομαστευτικων έργων του Δήμου Αργιθέας », διότι η έκταση αφορά δημοτικές και διακατεχόμενες εκτάσεις.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στη θέση Σκάλα Ανθηρού στην Τ.Κ. Ανθηρού της Π.Ε. Καρδίτσας», διότι η έκταση αφορά δημοτικές και διακατεχόμενες εκτάσεις.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
             Θέμα:  8ο Αίτηση  Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πετρίλου Καρδίτσας  για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού  Σχολείου  Βασιλάδων Τ.Κ. Πετρίλου  Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας   για  χρήση λαογραφικό μουσείο.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης  του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα απασχόλησης ανέργων του ΟΑΕΔ στο Δήμο Αργιθέας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Οικονομική Επιτροπή

Την ίδια στιγμή, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την   25-11- 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 11η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Έγκριση του πρακτικού Ι της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2.4.3 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011350453»

 

Θέμα:  3ο Έγκριση της μελέτης – καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε.  Αργιθέας»
Θέμα:  4ο Καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας»

 

Θέμα:  5ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Β΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
Θέμα:  6ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Α.Μ. 11/2020)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Μήνυμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού την Τρίτη 22/11