Tag Archive | "Λεμεσός"

Tags: , ,

Επίσκεψη του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λεμεσό

Posted on 12 Μαΐου 2017 by admin

Στις   4 Μάιου 2017 , ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι)  Θεσσαλίας, Παναγιώτης Γούλας Καθηγητής , επισκέφθηκε το Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιοστην Λεμεσό Κύπρου  (www.cut.ac.cy) , και συναντήθηκε με τον Πρύτανη κ Ανδρέα Αναγιωτό, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών –Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Στην συνάντηση παρευρέθη και ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών , Βιοτεχνολογίας  και Επιστήμης Τροφίμων , Καθηγητής Ανδρέας Κατσιώτης.

Ο κ. Πρύτανης παρουσιάζοντας το  προφίλ του  Πανεπιστημίου είπε τα εξής:

Όραμα και Αποστολή

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ,είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του Κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2007.

Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν και οι έξι Σχολές του.

Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο ΤΕΠΑΚ είναι ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του πολύ έντονος: η αναλογία υποψηφίων – εισαγομένων είναι περίπου 10 προς 1.

Βασικοί Στόχοι

Ο σχεδιασμός όλων των Τμημάτων κατευθύνεται από τέσσερις βασικούς στόχους:

 • Υψηλή επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του.
 • Υψηλής ποιότητας έρευνα που θα είναι ικανή να υπερβαίνει γόνιμα τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, προκειμένου να προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και να επιτρέπει στην Κύπρο να παραμένει σημαντικός εταίρος στον σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κυρίως, καταμερισμό των πόρων που διατίθενται για την έρευνα.
 • Διεπιστημονικός προσανατολισμός τόσο στη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών όσο και στη στελέχωση των Τμημάτων, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να εισέλθει εξαρχής και να παραμείνει στην πρωτοπορία των επιστημονικών, των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών εξελίξεων στον τόπο και διεθνώς.
 • Συνεργασία με την τοπική βιομηχανία και οικονομία ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

H Έρευνα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βασική αποστολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι, τόσο η μετάδοση της γνώσης (εκπαίδευση), όσο και η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της επιστημονικής και ειδικά της εφαρμοσμένης έρευνας.

Η έρευνα στο ΤΕΠΑΚ διεξάγεται στα Τμήματα ή μεταξύ δύο ή και περισσότερων Τμημάτων, με την ευθύνη ενός ή περισσότερων μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.

Οι Ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο ΤΕΠΑΚ με χρηματοδότηση από δυο κυρίως πηγές:

 • την Kρατική χορηγία όπως προνοείται από τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ
 • από οργανισμούς, φορείς ή ιδιώτες τόσο σε Eθνικό όσο σεEυρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οι οποίοι αναθέτουν, άνευ ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας σε ερευνητικές ομάδες ή/και μεμονωμένα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού συγκεκριμένα ερευνητικά έργα.

Βασική αρχή Πολιτικής του ΤΕΠΑΚ είναι, η όσο το δυνατό πιο ισόρροπη και ορθολογιστική διαχείριση των εσωτερικών πόρων, όσο και η ενίσχυση της διοικητικής υποδομής, κυρίως για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών για διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης για την έρευνα. Σε πλήρη εναρμόνιση με διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, το ΤΕΠΑΚ υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές σε σχέση με την Έρευνα:

 • Ίση μεταχείριση ειδών και περιοχών έρευνας
 • Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας
 • Προαγωγή ανταγωνισμού, ποιότητας και υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων
 • Εναρκτήρια χρηματοδότηση για τα νέα μέλη Ακαδημαϊκού προσωπικού για δημιουργία ερευνητική υποδομής και κυρίως τη δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων.

 

Η Διεθνής Συνεργασία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ένας από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ανάπτυξη του ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για τις γειτονικές, καθώς και για άλλες, χώρες και η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το ΤΕΠΑΚ στοχεύει στην ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση συνεργατών και καλών διεθνών σχέσεων με γνώμονα την διεθνή επιστημονική παρέμβαση στο εξωτερικό προωθώντας τα παρακάτω:

 • Διεθνή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού καθώς επίσης και ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας
 • Διαπανεπιστημιακές συμφωνίες του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η διεθνής Συνεργασία στο Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που συμπεριλαμβάνει:

 • Διαδικασία της Bologna
 • Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Οργανισμούς
 • Προγράμματα Ανταλλαγών ERASMUS
 • ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
 • ERASMUS MUNDUS
 • Μεσογειακή Συνεργασία
 • Διεθνής Συνεργασία
 • Πανεπιστημιακά Δίκτυα
 • Οργανισμοί
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Διακρατικά Πολιτιστικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας

ΣΧΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολές και Τμήματα

 

ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Κέντρο Γλωσσών            

Τα έτη σπουδών είναι 8 εξάμηνα σε όλα τα Τμήματα , ακολουθώντας την Οδηγία της Μπολόνια.Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), στο πλαίσιο του συστήματος ECTS.Toκόστος ανά φοιτητή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3.400€ / εξάμηνο και για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 1.700€/φοιτητή το εξάμηνο, τα οποία πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας ενημέρωσε και παρουσίασε το ίδρυμά μας  και κάλεσε τον κ. Πρύτανη να μας επισκεφθεί και στην συνέχεια να υπογραφτεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Ο κ. Πρύτανης απεδέχθη την πρόταση και αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εντυπώσεις από τη φιλοξενία τρίτεκνων παιδιών στη Λεμεσό

Posted on 14 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Με τις βαλίτσες γεμάτες αναμνήσεις, ανάμικτα συναισθήματα, ωραίες εικόνες και συγκινήσεις επέστρεψε η ομάδα των παιδιών των Τρίτεκνων οικογενειών με επικεφαλής την συνοδό Κα Κωστοπούλου από τις κατασκηνώσεις Αγρίδια Λεμεσού της Κύπρου.

Η επίσκεψη αυτή, της φιλοξενίας των παιδιών έγινε μετά από πρόσκληση της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας Λεμεσού στο σύλλογο Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας και εντάσσεται στα πλαίσια των ανταλλαγών που συμφώνησαν οι δύο αδελφοποιημένοι σύλλογοι.

Όλα τα παιδιά της αποστολής και εγώ ως συνοδός  μείναμε με τις καλύτερες εντυπώσεις για το άριστο επίπεδο φιλοξενίας, αρχής γενομένης από την άφιξή μας στο νησί. Μας περίμεναν στο αεροδρόμιο με το λεωφορειάκι και μας μετέφεραν στον προορισμό, επίσης καθ όλη την διάρκεια της διαμονής, μας πρόσεχαν και μας περιποιήθηκαν  να μην μας λείψει τίποτα, όπως και κατά την αναχώρηση  αφού επισκεφτήκαμε το Μεσαιωνικό κάστρο Κολοσσίου στη συνέχεια μας  μετέφεραν στο αεροδρόμιο.

Η ζεστή φιλοξενία σε συνδυασμό με τις άριστες εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων των ομαδαρχών και η άμεση ενσωμάτωση των παιδιών μας με τα παιδιά των Κυπρίων λόγω χημείας μεταξύ τους, συνετέλεσε να αναπτυχθούν  άριστες σχέσεις φιλίας και αγάπης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο αποτυπώθηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, με αγκαλιές φιλιά και συγκινήσεις  στο τέλος της περιόδου κατά την αποχώρηση.

Θεωρώ ότι ήταν μια άριστη πράξη των δυο αδελφοποιημένων συλλόγων ώστε να γίνει αυτή η ανταλλαγή των παιδιών και θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου  της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας Λεμεσού για την άψογη φιλοξενία που μας παρείχαν,  καθώς επίσης τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ. Σ. του συλλόγου Τριτέκνων Ν. Καρδίτσας για την ευκαιρία που μας έδωσαν να φιλοξενηθούμε στις κατασκηνώσεις των αδελφών  μας Κυπρίων.

Ήταν πραγματικά μια αξέχαστη , ανεπανάληπτη εμπειρία για όλους μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας με το Δήμαρχο Λεμεσού

Posted on 01 Ιουνίου 2016 by admin

Τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας επισκέφθηκαν την Τετάρτη 1/6 ο Δήμαρχος Λεμεσού και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Σ.Υ.Λ.) κ. Ανδρ. Χρίστου, ο Έπαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος του Σ.Υ.Λ. κ. Κυρ. Τσολάκης και ο Γενικός Δ/ντης του Σ.Υ.Λ. κ. Σωκ. Μεταξάς.
Την Κυπριακή αντιπροσωπεία, συνόδευαν ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Λάρισας, Δημοτικός Σύμβουλος Λαρισαίων κ. Θεοδ. Καφφές και τα στελέχη της ΔΕΥΑΛ κ. κ. Απ. Μπαλογιάννης, Γενικός Δ/ντης, Αν. Ζαχίδου, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, Ζ. Γκουβατζή Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημ. Σαββοργιννάκης, Δ/ντης Διαχείρισης Δικτύων.
Στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Καρδίτσας και Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Φωτ. Αλεξάκος, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Χρ. Δημακόπουλος, ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΚ κ. Χρ. Καρελάς, η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της επιχείρησης κ. Μ. Ρήγα και υπηρεσιακά στελέχη.
Η επίσκεψη της Κυπριακής αντιπροσωπείας στην Καρδίτσα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των φιλοξενίας της στη Λάρισα και των σχέσεων που έχει αναπτύξει η ΔΕΥΑΛ με τον Σ.Υ.Λ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού, της ανάπτυξης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών για την βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και γενικότερα των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.
Ταυτόχρονα συζητήθηκαν γενικότερα θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, και ειδικότερα τη λειτουργία των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει.
Κοινή ήταν η διαπίστωση οτι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα ζητήματα και τα προβλήματα είναι κοινά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας και σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των αυτοδιοικητικών φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC