Ειδήσεις

Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης


Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών.
Τα μαθήματα είναι:
1.    Σύσταση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Διατροφική Αξία Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
2.    Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
3.    Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
4.    Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
5.    Στρατηγικές  Μάρκετινγκ Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
Επίσης, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής του και να υποστηρίξει επιτυχώς την Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του. Τα μαθήματα ισοδυναμούν με έξι (6) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS, σύνολο εξήντα (60) ECTS. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης».
Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ., είναι τριάντα (30).
Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Αναλυτικότερα, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 750 ευρώ έκαστη: καταβάλλεται η 1η δόση  εντός μιας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, ήτοι με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, η 2η δόση με το πέρας του α΄ εξαμήνου, η 3η δόση τον Ιούνιο και η 4η δόση πριν την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στην Καρδίτσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ποσοστό 35%, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και όπως προβλέπεται στην παρ. 3, άρθρ. 30, καθώς και στην παρ. 1, εδ. στ, αρθρ. 45 του Ν. 4485/2017.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Γεωπονίας, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Διαιτολογίας – Διατροφής, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Χημικών, και άλλων συναφών αντικειμένων.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.
Η αποδοχή του φακέλου του υποψηφίου βασίζεται στα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής: 1) Ο βαθμός πτυχίου, 2) Οι βαθμολογίες στα μαθήματα που έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 3) Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας, 4) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (προβλέπεται εξέταση αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιημένου τίτλου), 5) Η γνώση χειρισμού Η/Υ, 6) Η επαγγελματική εμπειρία, 7) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, 8) Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία (π.χ. κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερο πτυχίο, κ.λπ.),  9) Προφορική συνέντευξη.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 για να πρωτοκολληθούν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού τριάντα (30) φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα, για όσους απαιτείται, θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Δικαιολογητικά:
Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά με α/α 1, 2, 3, 4, 5, και 6) θα πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση afood.dpms@uth.gr Υπόψη: κ. Δέσποινα Κοκιούμη). Οι συστατικές επιστολές (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 7) καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 8) δύνανται να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε ηλεκτρονικά (αποστολή e-mail: afood.dpms@uth.gr είτε ταχυδρομικά (βλέπε παρακάτω την ταχυδρομική διεύθυνση).

 

Προηγούμενο άρθρο Χειροτονία νέου Διακόνου στην Ιερά μας Μητρόπολη
Επόμενο άρθρο Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν τις καλλιέργειες με αμπέλια