Ειδήσεις

ΤΕΕ-ΚΔΘ: Ενημέρωση πολιτών για τη διαδικασία αποκατάστασης κτιρίων που επλήγησαν από τους σεισμούς του Μαρτίου


Για την αντιμετώπιση των καταστροφών που έχουν υποστεί οι πολίτες στις κατοικίες τους μετά τα σεισμικά φαινόμενα του Μαρτίου του 2021, το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας θα ήθελε να τους ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν στεγαστική συνδρομή είναι να επικοινωνήσουν με ιδιώτη Μηχανικό – μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα»

Εφόσον το κτίριο έχει χαρακτηριστεί από τη  Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) «κόκκινο», ο πολίτης δικαιούται στεγαστική συνδρομή για την ανέγερση νέας κατοικίας, κάτι που απαιτεί έκδοση νέας άδειας δόμησης (οικοδομικής άδειας) από ιδιώτη μηχανικό και εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη στατικών, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, κτλ) από αρμόδιους μηχανικούς.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, σε όσους έχει χαρακτηριστεί “κόκκινο” το ακίνητό τους, η αγορά έτοιμου κτιρίου, ή η αγορά υπό ανέγερση κτιρίου, όπως και η αποπεράτωση κτιρίου.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξει ο πολίτης, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για στεγαστική συνδρομή προς την ΔΑΕΦΚ, για την οποία θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη μηχανικό.

 

Για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» ή »«πράσινα»:

Στην περίπτωση που το κτίριο έχει χαρακτηριστεί «κίτρινο» ή «πράσινο» και ο πολίτης επιθυμεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή του, απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση προς τη ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής, η οποία συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από μελέτη επισκευής και τεχνική έκθεση, που συντάσσεται από ιδιώτη Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό – μέλος Τ.Ε.Ε. και πλήθος άλλων δικαιολογητικών.

Στη μελέτη επισκευής ο μηχανικός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πέραν της εκτίμησης της (ενδεχόμενης) απώλειας της φέρουσας ικανότητας, σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού, υπολογισμούς τοπικού ή γενικού χαρακτήρα, σχέδια επεμβάσεων και λεπτομέρειες αυτών, προμετρήσεις, μελέτη υπολογισμού στέγης, και τον προϋπολογισμό του κόστους της επισκευής σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Ο μηχανικός, με την τεχνική έκθεση που θα συντάξει, θα κάνει αποτίμηση της συνολικής απώλειας της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, θα κατηγοριοποιήσει τις βλάβες σε τοπικού ή γενικού χαρακτήρα, θα φροντίσει για την ταυτόχρονη θεραπεία και των ενδογενών αιτιών βλάβης, για την εφαρμογή ποιοτικών υλικών και τεχνικών κατά το δυνατόν ελαφρών παρεμβάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο υπέδαφος και τη θεμελίωση, επιλέγοντας πάντα τύπο επέμβασης και με τα κριτήρια κόστους, χρόνου, ευκολίας ποιοτικού ελέγχου, διαθεσιμότητας υλικών, αρχιτεκτονικών και άλλων αναγκών.

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, καλούμε τους πολίτες να απευθύνονται μόνον σε μηχανικούς για την αποκατάσταση των πληγέντων από τον «Εγκέλαδο».

Η μελέτη εξάλλου:

 •     Καθορίζει τη συγκεκριμένη λύση: το είδος, το μέγεθος και τη θέση των επισκευών
 •     Εξασφαλίζει την ορθότητα της λύσης
 •     Εξασφαλίζει τη νομιμότητα της κατασκευής, τη συμμόρφωση με την απαιτούμενη νομοθεσία, τους ισχύοντες κανονισμούς, πρότυπα του ΕΛΟΤ και Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ
 •     Δίνει ολοκληρωμένη θεώρηση του συνολικού κόστους, επιτρέποντας τον ακριβή υπολογισμό των δαπανών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης.
 •     Επιτρέπει τη βέλτιστη επιλογή ανάμεσα στην οικονομική κατασκευή και τον βαθμό επάρκειας στην κάλυψη των αναγκών.
 •     Μειώνει το κόστος κατασκευής
 •     Διευκολύνει την επίβλεψη της κατασκευής
 •     Δίνει στον πολίτη σαφή εικόνα για το τι θα κατασκευαστεί
 •     Εξασφαλίζει την εποπτεία του κατασκευασμένου έργου στο μέλλον, για τη σωστή συντήρηση ή για άλλες επεμβάσεις, όπως επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις.

 

Επίβλεψη κατασκευής

Η μελέτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία καλή κατασκευή, από μόνη της όμως δεν εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής. Απαιτείται συνεχής και υπεύθυνη επίβλεψη ώστε να κατασκευαστεί ό,τι προβλέπει η μελέτη, με τα υλικά και τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτήν.

Είναι απαραίτητος λοιπόν και ο επιβλέπων Μηχανικός, ο οποίος θα πρέπει να είναι πεπειραμένος, εξίσου επαρκής για το συγκεκριμένο έργο σε τυπικά προσόντα, γνώσεις και εμπειρία.

Ο επιβλέπων μηχανικός:

 •     Παρακολουθεί αν το έργο γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη, δίνει επεξηγήσεις και οδηγίες στους τεχνίτες
 •     Παραλαμβάνει τα υλικά στο έργο ελέγχοντας αν είναι αυτά που περιγράφει η μελέτη σε είδος και ποιότητα
 •     Υποδεικνύει όποιες προβλεπόμενες δοκιμές και ελέγχει τα αποτελέσματά τους
 •     Αξιολογεί τις απαιτήσεις του κατασκευαστή για αλλαγές προθεσμιών, πρόσθετες εργασίες κτλ.
 •     Ελέγχει την ολοκλήρωση τμηματικών εργασιών
 •     Παραλαμβάνει το έργο και βεβαιώνει τον ιδιοκτήτη για την καλή του εκτέλεση.

 

Από ποιον συντάσσεται η μελέτη επισκευής;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2018, «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», το δικαίωμα εκπόνησης ειδικών στατικών μελετών απονέμεται στους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς – μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας συνιστά τους πολίτες να επιλέγουν Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό – μέλος ΤΕΕ που θα του αναθέσουν την μελέτη ή/και επίβλεψη επισκευής ή ενίσχυσης με κριτήριο την γενική και ειδική του εμπειρία στο αντικείμενο καθώς και την επαγγελματική του συνέπεια.

Το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας θεωρεί αδιαπραγμάτευτη την ποιότητα των κατασκευών και αυτό επιτυγχάνεται με τους σωστούς υπολογισμούς και την εκπόνηση σωστής μελέτης, με την επίβλεψη και την ορθή εφαρμογή των μεθόδων επισκευής και αποκατάστασης των βλαβών καθώς και την ουσιαστική αποζημίωση-αμοιβή των αρμοδίων μηχανικών. Είναι μεγαλύτερης οικονομικής σημασίας για τον ιδιοκτήτη η εκπόνηση μιας άρτιας μελέτης, από την αμοιβή της ίδιας της μελέτης, καθώς αυτή θα αποτελέσει βάση για σημαντικές και πολύ μεγαλύτερης κλίμακας οικονομίες στη φάση της κατασκευής. Το ίδιο ισχύει και για την επίβλεψη.

 

Προηγούμενο άρθρο Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου Αγναντερού
Επόμενο άρθρο Δωρεάν rapid tests την Τρίτη 13/4 στο Θραψίμι