Ειδήσεις

Θεσμική συνεργασία ΕΚΤ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας


Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπογράφηκε τη Δευτέρα5Ιουλίου 2022 στην έδρα του πανεπιστημίου, στον Βόλο. Η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Ζήσης Μαμούρης συμφώνησαν σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία με κεντρική επιδίωξη τη βελτίωση των υποδομών μεταφοράς τεχνολογίας και την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

«Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, που επισφραγίζει μια συνεργασία χρόνων, προσβλέπουμε σε μία συστηματική και επ’ αμοιβαίο όφελος συνεργασία, προκειμένου από κοινού να ενισχύσουμε την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, και κατ’ επέκταση τον αναπτυξιακό του ρόλο στην Περιφέρεια και ευρύτερα» δήλωσε η Διευθύντρια του ΕΚΤ.

«Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του ιδρύματος, καθώς και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του πανεπιστημίου με το περιφερειακό και εθνικό παραγωγικό σύστημα αξιοποιώντας το σύνολο των υπηρεσιών του ΕΚΤ»δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να συνεργαστούνγια τον σχεδιασμό κοινών δράσεων στήριξης της εγχώριας επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών με έμφαση σε θέματα καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, εξωστρέφειας και δικτύωσης.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και η επιχειρησιακή συγκρότηση και λειτουργία του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας του ιδρύματος, με σαφή στόχο την υποστήριξη όλων των μονάδων καινοτομίας, των εργαστηρίων αλλά και των ερευνητών και ερευνητριών του ΠΘ.

Το ΕΚΤ θα συνεισφέρει προτείνοντας δείκτες παρακολούθησης και χαρτογραφώντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιώντας βάσεις δεδομένων, καλές πρακτικές και την τεχνογνωσία που διαθέτει.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, θα αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και διαδικασίες ανάλυσης της καινοτομικής και της ψηφιακής ωριμότητας των νεοφυών επιχειρήσεων-τεχνοβλαστώντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ίδρυμα θα αξιοποιήσει περαιτέρω την ειδική τεχνογνωσία και τη διεθνή δικτύωση του ΕΚΤ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network, για την αποτελεσματική αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και τη διασύνδεση με κλαδικούς και βιομηχανικούς συνδέσμους.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (https://www.uth.gr) ιδρύθηκε το 1984 με διοικητική έδρα στο Βόλο και παρουσία στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Βόλος, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα). Οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 70+ προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Σήμερα στο Ίδρυμα φοιτούν περισσότεροι από 44.400 προπτυχιακοί και 5.700 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427  μέλη διοικητικού προσωπικού.

Η ανάπτυξη του ΠΘ χαρακτηρίζεται από σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,  εμποτίζοντας τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό στην Κεντρική Ελλάδα με τον πολυτιμότερο συντελεστή παραγωγής δηλαδή τη γνώση, θεραπεύοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων που είναι υπερσύνολο, όσον αφορά τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα,  τόσο των εθνικών όσο και των περιφερειακώνπροτεραιοτήτων των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης – RIS3.  Το ΠΘ επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές και συλλογικές επιδόσεις και καλλιεργεί ευνοϊκό κλίμα για την διδακτική και ερευνητική καινοτομία.

Στόχοι της ερευνητικής του πολιτικής είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής μας ανταγωνιστικότητας, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, η στήριξη των αναπτυξιακών δυναμικών της χώρας και η προαγωγή κοινωνικά ωφέλιμης γνώσης.

Το ΠΘ παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης για δραστηριότητες έρευνας, υλοποιώντας με επιτυχία ανταγωνιστικά έργα Ε&Α στα προγράμματα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και FP7 συνολικού προϋπολογισμού €24,71εκατ., δημιουργώντας ένα δίκτυο διεθνών συνεργασιών, αποτελούμενο από περισσότερους των 900 φορέων και επιχειρήσεων. Αντίστοιχα καλές επιδόσεις έχουν επιτευχθεί σε εθνική κλίμακα, με το ΠΘ να υλοποιεί πλήθος εθνικών έργων όπως τασυνεργατικά έργα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση της τάξης  των €15+ εκατ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας ότι η έρευνα, ηκαινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές συνιστώσες για τη μετάβαση προς την κοινωνία της γνώσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έχει υιοθετήσει πολιτικές για την δημιουργία μοχλών ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με την προσέλκυση ταλαντούχων νέων ερευνητών και ερευνητριών και την ανάδυση σταθερών θυλάκων καινοτομίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής του αυτής το ΠΘ έχει αναπτύξειδίκτυο εσωτερικών οργανωτικών μονάδων για τη στήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας (ΠΕΚ Ιάσων, ΔΕΚΑ, ΜΟΚΕ, Γρ. Μεταφοράς Τεχνολογίας καιτοΑΒΕΡΩΦΙΟ Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) ενώ παράλληλα υποστηρίζεται με συνεργασίες, από τους αντίστοιχους φορείς γνώσης και καινοτομίαςτης Ελλάδας και το εξωτερικού.

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (www.ekt.gr) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, Εθνικό Σημείο Επαφής για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και ιδρυτικό μέλος της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network – Hellas.

Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΤ:

  • αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση, την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
  • παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
  • διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και παράγει εθνικές στατιστικές σε τομείς της επιστήμης & τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας,
  • αναπτύσσει συστήματα Διακυβέρνησης Δεδομένων που αφορούν το σύστημα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να ενισχύεται με στοιχεία και τεκμήρια η άσκηση και η αποτίμηση δημόσιων πολιτικών και να υποστηρίζονται αποφάσεις,
  • είναι ο θεσμικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο για την οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών,
  • συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει για περαιτέρω χρήση, ως δημόσια δεδομένα, έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού,
  • παρέχει υπηρεσίες σε πλήθος ελληνικών οργανισμών (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία) για την οργάνωση και διάθεση προτυποποιημένης και έγκριτης πληροφορίας.

 

Προηγούμενο άρθρο Κλείδωσε η χρηματοδότηση για τις φοιτητικές εστίες
Επόμενο άρθρο Κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε επαγγελματίες των εναλλακτικών μορφών τουρισμού