Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας γίνονται γνωστά τα εξής:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023, υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1η Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022.
  2. Η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου που καταγράφεται στη φόρμα «προσωπικά στοιχεία» με επισήμανση «Φυσικό Πρόσωπο».

Σημειώνεται ότι το πεδίο ΑΦΜ είναι προσυμπληρωμένο μετά την είσοδο του ενδιαφερομένου στην εφαρμογή με τους κωδικούς που έχουν χορηγηθεί για χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Για την περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου, η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ του νομικού προσώπου που αντιστοιχεί στην επωνυμία του και προσυμπληρώνεται το ΑΦΜ του στη φόρμα «προσωπικά στοιχεία» με επισήμανση «Νομικό Πρόσωπο».

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας «Στοιχεία Νομικού προσώπου» συμπληρώνεται η φόρμα «Στοιχεία Επικεφαλής Νομικού Προσώπου», στην οποία απαιτείται η καταχώρηση του ΑΦΜ του επικεφαλής (δεν προσυμπληρώνεται κατά τη σύνδεση με τους κωδικούς του αιτούντα παραγωγού). Τα στοιχεία του επικεφαλής νομικού προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο κατά την επιβεβαίωση του κριτηρίου «νεοεισερχομένου νομικού προσώπου»

  1. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
  2. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο) και οι συντεταγμένες των κορυφών σε ΕΓΣΑ 87 (Χ, Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της αριθμ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  1. Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο α του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013). Εφόσον στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης υφίσταται αμπελοκαλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.
  2. Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.
  3. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την υπ’ αριθμ. 2933/327864/22-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΦΕΚ Β’ 5422) ή να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413 55249 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Ε. Γκαραβέλος).

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλης της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Μηνιαία δραστηριότητα Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας