Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδακτόρων για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού


Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.49/2.6.2021 (θέμα 3ο) απόφαση της Συνέλευσής του, προκηρύσσει δέκα (10) νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:

 1. Κυκλική βιο-οικονομία των δασών – περιφερειακή ανάπτυξη και διακυβέρνηση (Forest-basedcircularBio-Economy – regionaldevelopment and Governance) (Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
 2. Πράσινη επιχειρηματικότητα, πράσινες δημόσιες συμβάσεις και βιώσιμη διαχείριση περιβάλλοντος (Εισηγητής: Τρίγκας Μάριος).
 3. Αποκατάσταση και μέθοδοι συντήρησης ξύλινων σκαφών πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Εισηγητής: Σκαρβέλης Μιχαήλ)
 4. ΨηφιοποίησηκαιΠρωτοτυποποίησημεπροηγμένεςτεχνολογίες(Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).
 5. Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών προϊόντων κατασκευασμένων από υβριδικές τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής και κατεργασίες αποβολής υλικού(Εισηγητής: Κεχαγιάς Ιωάννης).
 6. Καινοτόμες βιωματικές προσεγγίσεις στα δασικά οικοσυστήματα ως παράγοντες οικοδόμησης της βιωσιμότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Εισηγητής: Ασπρίδης Γεώργιος).
 7. Επιρροή οδικού δικτύου στις χρήσεις και αξίες του περιβάλλοντος χώρου (Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
 8. Διαχείριση οδικών υποδομών (Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
 9. Κατανεμημένη Νοημοσύνη και Εφαρμογές στην Επιστήμη Δεδομένων (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνιος).
 10. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Συλλογική Νοημοσύνη (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνιος).

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο υποψηφιότητας και είναι τα εξής:

 1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση

http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2021/06/AITHSH_DIDAKTORIKON_FWSD_2021.docx

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, και συμπεριλαμβάνει τα εξής:
  • ελληνικό και αγγλικό τίτλο,
  • λέξεις κλειδιά,
  • συνοπτική περιγραφή (200-400 λέξεις),
  • βασικό σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα (200-400 λέξεις),
  • ανασκόπηση βιβλιογραφίας (300-600 λέξεις),
  • μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις),
  • βιβλιογραφικές αναφορές,
  • αιτιολόγηση πρωτοτυπίας της έρευνας και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο,

γ) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

δ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

ε) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων.

Βασικά Κριτήρια:

 • Συνάφεια του πτυχίου με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 • Συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος με τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή/και με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 • Γενικός βαθμός του πτυχίου (απαιτείται τουλάχιστον «έξι και μισό» (6,50)). Ασχέτως βαθμού πτυχίου μπορούν να γίνουν δεκτοί: α) υποψήφιοι με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται με πρόσφατες δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανάλογο ερευνητικό έργο με συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, β) Υπότροφοι του IKY ή άλλων Οργανισμών που χορηγούν υποτροφία κατόπιν εξετάσεων ή αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/14.4.2020 (θέμα 3ο) της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, “Στον υπολογισμό της ερευνητικής δραστηριότητας σταθμίζονται: ένα έτος για κάθε έτος σπουδών συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου, και ένα έτος για κάθε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό. Στον παραπάνω χρόνο προστίθεται και ο χρόνος δραστηριότητας που προκύπτει από αποδεικτικά συμμετοχής σε λοιπά ερευνητικά έργα ή αποδεικτικά τεκμηριωμένης ερευνητικής επαγγελματικής απασχόλησης”.
 • Γενικός βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος (απαιτείται τουλάχιστον 7,00).

Για περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΦΕΚ 4259/20.11.2019, τεύχος Β’)

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Χρήστος Αποστόλου: Εμείς και ο κύκλος του άνθρακα