Ειδήσεις

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας


Από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι τροποποιείται η αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) όμοια απόφαση κατά το τμήμα που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

 Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.

  1. Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

Προηγούμενο άρθρο Α. Ακρίβος: Σημαντικά τα οφέλη της λειτουργίας του φράγματος της Μεσοχώρας
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του Διευθυντή ΠΔΕ Θεσσαλίας Γ. Δοδοντσάκη για την επέτειο