Ειδήσεις

Ασθένειες που πλήττουν την πιπεριά θερμοκηπίου


∆ιαπιστώθηκε η εµφάνιση του ωίδιου σε καλλιέργειες µε πιπεριές Θερµοκηπίου. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και την µετάδοσή του µύκητα. Συµπτώµατα: Εµφάνιση κίτρινων ακανόνιστων κηλίδων (ως πανάδες) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων µε λευκή εξάνθηση στην κάτω επιφάνεια.

Συνθήκες ανάπτυξης: Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 15ο –30ο C και υγρασία 52- 75%.

Καταπολέµηση: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών, να προστατεύσουν την παραγωγή τους µε ψεκασµούς κάλυψης, µε επιτρεπόµενα εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα.

Θρίπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα θερµοκήπια µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων.

Συστάσεις: 1) Για τους βιοκαλλιεργητές συνιστάται η τοποθέτηση αρπακτικών εντόµων των θριπών, όπως: phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, κ.α 2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συνιστάται ψεκασµός µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα..

Αλευρώδης

∆ιαπιστώσεις: Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι µέτριοι έως υψηλοί στις καλλιέργειες µε πιπεριές θερµοκηπίου. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί µείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

Συστάσεις: 1) Για τους παραγωγούς που εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση συστήνεται τοποθέτηση του φυσικού εχθρού των αλευρωδών encarsia formosa. 2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνεται οι ψεκασµοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσµός βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Αφίδες (Aphis gossypii, Myzus persicae)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα θερµοκήπια µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη τους.

Οι µελίγκρες είναι φορείς ιώσεων, προκαλούν ζηµιά µε την αποµύζηση του χυµού των φυτών και µε τα µελιτώµατα που εκκρίνουν.

Συστάσεις 1) Για τους παραγωγούς που εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών Αphidoletes aphidimyza,Aphidius matricariae. 2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνεται να .γίνει καταπολέµηση µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Προηγούμενο άρθρο Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Λαϊκή Συσπείρωση: Καταδικάζουμε το ιμπεριαλιστικό έγκλημα του Ισραήλ