Ειδήσεις

Δ. Μουζακίου: Παρατείνεται μέχρι 28/2 η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών


Ο Δήμος Μουζακίου, στα πλαίσια του Νόμου 4764/2020 και 4876/2021 (ΦΕΚ 256/23-12-2020 και ΦΕΚ 251/23-12-2021 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις για τη προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση απονομής συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ανακοινώνει τη Ρύθμιση Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 – 30/11/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του  Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α/23-12-2021) τροποποιήθηκε το άρθρο 166 του Ν. 4764/2020 ορίζεται η παράταση της ρύθμισης του Ν. 4786/2021 έως τις 28-02-2022. Συγκεκριμένα:

Α. Στη Ρύθμιση του Ν. 4786/2021 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020-30/11/2021 και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Οι δόσεις των οφειλών ορίζονται σε 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Ε. Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19. Συγκεκριμένα:

α) Επιχειρήσεις –Νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας του πίνακα που ακολουθεί στο τέλος του κειμένου

β) τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

ββ) είναι άνεργοι

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο  πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου και στα τηλ. 2445350111, 2445350113, 2445350118 & 2445350139.                                                             

                                                                                  

 

 

 

ΘΖΑ,ΚΙ

Προηγούμενο άρθρο ΕΛΜΕ: Τετάρτη 26/1-Ημέρα της Πανελλαδικής Δράσης για την Υγεία
Επόμενο άρθρο Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου η Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την υγεία