Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας


Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ν. 4172/2013 άρθρο 78), στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας, στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ.  1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) του Π.Ν.Π. 30-3-2020 ΦΕΚ 75/Α, δ) της Δ1α/ΓΠ. Οικ. 50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3793) Κ.Υ.Α. και ε) της
αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-presence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:
Θεμα 1ο : Εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά την έκδοση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Εισηγητης: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.
Θεμα 2ο: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία εκτέλεσης προϋπολογισμού
2022.
Εισηγητης: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

Προηγούμενο άρθρο Φορείς και Επιτροπές πληγέντων από φυσικές καταστροφές για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
Επόμενο άρθρο Η Επιτροπή Ειρήνης στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των πυροσβεστών