Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Εκτός ειδικής βάμβακος χιλιάδες βαμβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας


Κύριε Υπουργέ, Συμφώνως ανακοίνωσης της Προοδευτικής Αγροτικής Κίνησης (ΠΑΚ) Θεσσαλίας, για πρώτη φορά στα χρονικά της Θεσσαλίας, δε θα αποδοθεί σε χιλιάδες βαμβακοπαραγωγούς η ειδική ενίσχυση βάμβακος και μάλιστα θα μείνουν απλήρωτοι, όλοι οι πληττόμενοι βαμβακοκαλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται δύο φορές την ίδια χρονιά. Αυτό είναι απόρροια της ολιγωρίας κι όπως δηλώνουν «…τόσο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ όσο και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ δεν προνόησαν, ώστε – όπως γίνονταν κάθε χρόνο σε ανάλογες περιπτώσεις – να λάβουν πολιτική απόφαση και να «συμπληρώνουν» τα υπολειπόμενα κιλά των βαμβακοπαραγωγών, με βάση τη δήλωση στον ΕΛΓΑ και όχι να περιμένουν το πότε ο ΕΛΓΑ θα κάνει τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις και την έκδοση των πορισμάτων». Επιπρόσθετα, επισημαίνεται από την ΠΑΚ Θεσσαλίας η υπέρμετρη καθυστέρηση στην: α) πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο σκληρό σιτάρι, στα όσπρια και τα ψυχανθή, τα οποία έπρεπε από τον Φεβρουάριο μήνα να έχουν πληρωθεί, β) στην πληρωμή 17.000 περίπου αγροτών πανελλαδικά, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί την Ενιαία Ενίσχυση (Βασική + Πρασίνισμα) του έτους 2021, γ) στην έναρξη του ΟΣΔΕ 2022, η οποία μετατίθεται χρονικά για μετά το Πάσχα και δ) στην έκδοση της Κάρτας του Αγρότη, για τις υπόλοιπες τράπεζες, πέραν της Πειραιώς, οι οποίες πριν λίγες ημέρες ξεκίνησαν να την εκδίδουν, με βάση το περσινό ΟΣΔΕ.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να μας ενημερώσετε επί των θεμάτων που σας κατατίθενται ποια είναι η γενικότερη θέση σας και πότε θα καταβληθούν οι καθυστερημένες αναδειχθείσες πληρωμές;

Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 4433/5-4-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014, 2020/2220], για την καλλιέργεια βαμβακιού χορηγείται ειδική (συνδεδεμένη) ενίσχυση. Το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης ανέρχεται σε 733,98 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων από το έτος εσοδείας 2021 ενώ θα συνεχίσει να χορηγείται και με τη νέα ΚΑΠ από το 2023 με το ως άνω αναφερόμενο ποσό. Επιπλέον, χορηγείται ενίσχυση 2€/ha στα μέλη διεπαγγελματικών οργανώσεων, η οποία θα συνεχιστεί και με τη νέα ΚΑΠ.

Όσον αφορά στην τιμή πώλησης συσπόρου βαμβακιού σε επίπεδο χώρας για το έτος 2021, αυτή ήταν περίπου 0,65 έως 0,70€/κιλό, ενώ χορηγούνταν και πριμ ποιότητας (συγκεκριμένες ποικιλίες, μειωμένη υγρασία, παράδοση από τον παραγωγό). Η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με αυτή της προηγούμενης περιόδου που ήταν 0,41€/κιλό.

Με την υπ’ αριθμ. 4755/108273/30-9-2016 ΥΑ (Β΄3257), η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 ΥΑ (Β΄430) σχετικά με τον ‘‘καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου’’, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, από το έτος 2017, ορίζεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομός), με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε Περιφερειακής Ενότητας μειωμένο κατά 20%.

Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση, η οποία κυμαίνεται, σε επίπεδο χώρας, από 150 κιλά/στρ. (Π.Ε. Έβρου) έως 265 κιλά/στρ. (Π.Ε. Λάρισας).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 προαναφερόμενης ΥΑ, η απόδοση αυτή μπορεί να μειωθεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς (ΕΛΓΑ-ΠΣΕΑ). Στην περίπτωση διαπιστωμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ζημιών από ανωτέρα βία που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αναμενόμενης απόδοσης και συγκομιδής του βαμβακιού, θα ληφθούν υπόψη (ΟΠΕΚΕΠΕ), ώστε να καταβληθεί στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση με δίκαιο τρόπο.

Σε σχέση με τις πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης τόσο στο βαμβάκι όσο και στα λοιπά προϊόντα που εντάσσονται στο εν λόγω καθεστώς, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 21718/20.4.2022 σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρουμε επιπλέον ότι κατά την προγραμματισμένη πληρωμή του Απριλίου (20.4.2022) του ΟΠΕΚΕΠΕ καταβλήθηκε συμπληρωματική πληρωμή για το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια βαμβακιού ύψους 5.254.204,33 ευρώ σε 1.184 δικαιούχους.

Όσον αφορά στην έναρξη του ΟΣΔΕ 2022, σημειώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1573/14.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 1844/14.4.2022) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 14.4.2022.

Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, ο ίδιος ή με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και πλέον όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς επιβαρύνσεις, με τη θεσμική κατοχύρωση της πολιτείας, διασφαλίζοντας με απόλυτο τρόπο το δημόσιο χρήμα.

Τέλος, σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 4772/6.4.2022 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού.

το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια βαμβακιού ύψους 5.254.204,33 ευρώ σε

1.184 δικαιούχους.

Όσον αφορά στην έναρξη του ΟΣΔΕ 2022, σημειώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1573/14.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 1844/14.4.2022) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 14.4.2022.

Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, ο ίδιος ή με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και πλέον όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς επιβαρύνσεις, με τη θεσμική κατοχύρωση της πολιτείας, διασφαλίζοντας με απόλυτο τρόπο το δημόσιο χρήμα.

Τέλος, σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 4772/6.4.2022 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης υπεδέχθη την τιμία κάρα του Αγίου Σεραφείμ στον τόπο μαρτυρίου Του στο Φανάρι