Ειδήσεις

Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γνωστοποιεί την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση έξι (6) μαθημάτων, όπως και την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, με συνολική διάρκεια σπουδών κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προαιρετικής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή του Μηχανικού Η/Υ, ή της Πληροφορικής και πτυχιούχοι θετικής κατεύθυνσης Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής τους.
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε υποψήφιους υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση ενός αριθμού κριτηρίων, και συγκεκριμένα: (i) το γενικό βαθμό διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου (ή το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους, σε περίπτωση τελειόφοιτου), (ii) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (iii) την επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (iv) την ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών με το Π.Μ.Σ., (v) την ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις, (vi) επαγγελματική δραστηριότητα καταλλήλου επιπέδου,
σχετική με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., (vii) τις συστατικές επιστολές, (viii) την εν γένει ικανότητα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητα για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης, (ix) την προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ., και (x) άλλα στοιχεία και ειδικά προσόντα που επισυνάπτονται με την αίτηση υποψηφιότητας (όπως
υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.).Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας
http://ece-msc.e-ce.uth.gr από την 16η Σεπτεμβρίου 2021 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, άλλο Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της
αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του
εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα από τον επαγγελματικό χώρο.
6. Βιογραφικό σημείωμα.
7. Σύντομο κείμενο στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία
ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες ΙΚΥ ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.
Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον είναι δυνατό να προσφερθούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοσης).

Προηγούμενο άρθρο Μέτρα αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας
Επόμενο άρθρο Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα ο αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας