Ειδήσεις

Επιστολή-παρέμβαση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε


Συντάχθηκε και στάλθηκε επιστολή στον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε. κ. Κόλλια Κ. και την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε., ζητώντας τους να παρέμβουν και να μεταφέρουν στους αρμοδίους την πρόταση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε. για την μη υποβολή  των Οικονομικών Καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Ακολουθεί η επιστολή.

«Συνάδελφε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.,

Προτείνουμε την κατάργηση του άρθρου 16 του νομοσχεδίου, σχετικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών, δηλαδή των Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) αντίστοιχα, μια φορά ανά έτος και ειδικότερα εντός είκοσι ημερών από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, προβλέπονται ποινές και πρόστιμα για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες. Στις οικονομικές καταστάσεις περιέχονται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων και διάθεσης κερδών, καθώς η έκθεση των ελεγκτών με όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι να πληροφορηθούν για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών αυτών και να αντλήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται. Ως τρίτος ενδιαφερόμενος η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αντλήσει όλα τα δεδομένα που χρειάζεται από τις καταστάσεις αυτές, χωρίς να επιβαρύνονται με επιπλέον γραφειοκρατία οι επιχειρήσεις.

Η πρόταση μας αυτή βασίζεται στην ιδέα της απλοποίησης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας και συμπίπτει με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Αρχής «Μόνον Άπαξ» (OnceOnly), σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν πλέον πληροφορίες για διοικητική χρήση μόνο μία φορά στην εκάστοτε δημόσια αρχή, η οποία στη συνέχεια οργανώνει την εσωτερική περαιτέρω διακίνηση των εν λόγω δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.»

Προηγούμενο άρθρο Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα συμμετέχει στην 38η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia
Επόμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας