Ειδήσεις

Κ. Λαμπρόπουλος: Σχετικά με πρόταση για τη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού


Όπως είναι γνωστό, οι φορείς του Νομού σχεδίαζαν τη δημιουργία ενός Δικτύου με τη μορφή Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας (ΑΜΚΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 3852/2010. Μάλιστα είχε ολοκληρωθεί η κατάρτιση του καταστατικού. Παρ’ όλ’ αυτά δεν είχαν ληφθεί οι σχετικές – και απαραίτητες – αποφάσεις από τα όργανα των εταίρων – μελών και δεν είχε συσταθεί η ΑΜΚΕ. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει χρήση της πρόβλεψης του ν. 4875/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 250/Α/23-12-2021 (άρθρο 4, παρ.2) που αναφέρει: «Οι ήδη υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εταίρους Ο.Τ.Α. δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. και τροποποίηση του καταστατικού τους με απόφαση του αρμοδίου καταστατικού οργάνου τους και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο καταστατικό τους».
Ο εν λόγω νόμος, για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης του Νομού ως Τουριστικού Προορισμού προβλέπει (άρθρο 4, παρ.1): «Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δύνανται να λειτουργήσουν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α. ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) κατά περίπτωση και τροποποίηση του καταστατικού τους σκοπού με απόφαση της γενικής
συνέλευσης των μετόχων τους».
Συνεπώς, οι δομές που δύνανται να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι 2:

 • Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός που βρίσκεται υπό σύσταση, στον οποίο θα συμμετέχουν οι Δήμοι των Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας
  · Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ) που είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη
  εταιρία ΟΤΑ.
  Τα πλεονεκτήματα της 2ης δομής είναι:
  1. Οι φορείς που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δημιουργήσουν τον οργανισμό είναι ήδη μέτοχοι στην ΑΝ.ΚΑ ΑΕ (πλην της Ιεράς Μητρόπολης) 2. Η ΑΝ.ΚΑ ΑΕ δραστηριοποιείται ήδη στο Νομό, με επιτυχία, για πάνω από 32 έτη και έχει αναπτύξει πολύμορφη δραστηριότητα στην ανάπτυξη της
  επιχειρηματικότητας σε διάφορους κλάδους (αγροδιατροφή, αγροτουρισμός κλπ), ενώ συνέβαλε στη συστηματική προώθηση τόσο της περιοχής, όσο και του τουρισμού.
  3. Οι κυριότερες δράσεις της αναπτύσσονται αποκλειστικά στο Νομό Καρδίτσας 4. Στο καταστατικό της αναφέρεται ρητά ο σκοπός της εταιρίας που είναι «η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, και προστασία των φυσικών πόρων στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των
  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας και εφόσον της ζητηθεί άλλων περιοχών της Ελλάδος» (άρθρο 3), ενώ έργο της εταιρίας είναι (μεταξύ άλλων): «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του ορεινού όγκου ή της
  πεδινής περιοχής, προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και κάθε είδους προγραμμάτων που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης των μετόχων της εταιρίας» (βλ. άρθρο 3, παρ.1,
  υποπαρ. 8)
  5. Είναι δυνατή η τροποποίηση του Καταστατικού της με την ένταξη στο άρθρο 3 των εδαφίων που προβλέπει ο ν. 4875/2021 (άρθρο 5), ως εξής: «Η ΑΝ.ΚΑ ΑΕ λειτουργεί ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και ο επιπλέον σκοπός της είναι:
  a. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά, b. η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότητα-μεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,
  c. η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,
 1. η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
  e. η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,
  f. η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,
  g. η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,
  h. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,
  i. η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  j. η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η
  ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και k. η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού»
  6. Η ΑΝ.ΚΑ ΑΕ, ως γνωστόν, φιλοξενεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος LEADER η οποία λειτουργεί με ευθύνη της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος, στην οποία έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Με τον ίδιο τρόπο, όπως προβλέπεται ήδη στον κανονισμό οργάνωσης της ΑΝ.ΚΑ, δύναται να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει:
  a. τη διαχείριση των υποθέσεων του Οργανισμού,
  b. την παρακολούθηση εκτέλεσης του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού που θα σχηματίζεται για την πραγμάτωση των στόχων Προβολής και Προώθησης Προορισμού, και
  c. το συντονισμός του εξειδικευμένου προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών που θα υπηρετούν την εκπλήρωση των σκοπών και την υλοποίηση του προγράμματος δράσης.
  8. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη δημιουργίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.
  Η λήψη της τελικής απόφασης και η συμφωνία στον ετήσιο προϋπολογισμό, αποτελεί κορυφαία πολιτική απόφαση των φορέων του Νομού, για αυτό ίσως χρειαστεί ένας κύκλος συζητήσεων μεταξύ των φορέων (που άλλωστε είναι και μέτοχοι της εταιρίας) και της Διοίκησης της ΑΝ.ΚΑ Α.

 

Η εισήγηση του Κων/νου Λαμπρόπουλου, Οικονομικού Επόπτη
Επιμελητηρίου

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Κεντρική Οδός: Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα