Πρωτοσέλιδο

Μοχλός ανάπτυξης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Στην Καρδίτσα στις 15 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη μεταξύ: του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εφεξής Π.Θ.), με έδρα τον Βόλο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρύτανη του Καθ. Ζήση Μαμούρη,  του Δήμου Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Βασίλειο Τσιάκο οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «συμβαλλόμενοι» και στο πλαίσιο της εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εκπεφρασμένη βούληση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάδειξη του ρόλου των επιστημονικών φορέων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και αναγκών της ελληνικής κοινωνίας,

β) τη συναντίληψη των δύο φορέων για την ανάγκη σύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο,

γ) τη συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή δημοσίων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας/ εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

οι δύο πλευρές συμφωνούν και αποφασίζουν τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία των δύο φορέων για την επίτευξη των επιμέρους στόχων :

  • ζεύξη της πανεπιστημιακής κοινότητας και του Δήμου Καρδίτσας με έμφαση στην καινοτομία
  • προαγωγή της έρευνας με τον προσανατολισμό της στις ανάγκες των δημοτών και την μεγιστοποίηση του οφέλους της τοπικής κοινωνίας από αυτή
  • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοτικών φορέων, την αύξηση των δυνατοτήτων τους, την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών τους και την προώθηση αλλαγών στην κουλτούρα τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στους πολίτες
  • ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και να διασφαλίζει τη δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την χρήση Τ.Π.Ε. και στην αύξηση της τεχνογνωσίας σε αυτά τα θέματα
  • συνεργασία για δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών, δράσεων και ομάδων εργασίας
  • συνεργασία για την υποβολή προτάσεων, για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών
  • ανάπτυξη και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης. Ανάπτυξη ή/και οργάνωση προγραμμάτων, δια ζώσης, εξ αποστάσεως  ή μεικτού μοντέλου εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
  • αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού για τη διοργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, κ.λ.π.
  • οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.), με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με ζητήματα εκπαίδευσης ,επιμόρφωσης ,κατάρτισης και δια βίου μάθησης και την επικοινωνιακή προβολή διαφόρων δράσεων, κ.λ.π.

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των φορέων

Άρθρο 1: Οι εξειδικευμένες δράσεις θα καθορίζονται με την κατάρτιση επιμέρους Συμβάσεων μεταξύ των δύο φορέων.

Άρθρο 2. Ο Δήμος Καρδίτσας μπορεί να συνεργάζεται με το Π.Θ., με την κατάρτιση νέων επιμέρους συμβάσεων, για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση επιστημονικών ερευνών, προγραμμάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε αντικείμενα που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας  στο πλαίσιο της κείμενης για αυτό το σκοπό νομοθεσίας.

Άρθρο 3: Το Π.Θ. και ο Δήμος Καρδίτσας συμφωνούν για την από κοινού διερεύνηση και σύσταση/υποστήριξη λειτουργίας εξειδικευμένων Δικτύων Συνεργασίας με φορείς, οργανισμούς, συλλογικές οργανώσεις, επιμελητήρια με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

Άρθρο 4: Το Π.Θ. και o Δήμος Καρδίτσας συμφωνούν για τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την επίλυση προβλημάτων και θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 5:  Το Π.Θ. και  ο Δήμος Καρδίτσας συμφωνούν για τη διεύρυνση της συνεργασίας τους, ώστε η διάχυση της επιστημονικής γνώσης να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία και οικονομία, αξιοποιώντας τη γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σε όλους τους τομείς που μπορεί η επιστημονική γνώση και η έρευνα να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και υποστήριξη εκπαιδευτικών δομών με σημαντικό όφελος για τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα.

Άρθρο 6: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών μονάδων, καθώς και των εκπαιδευτικών, μορφωτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών , επιμελητηριακών και βιομηχανικών φορέων των περιοχών, όπου εδρεύουν, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Άρθρο 7 : Το παρόν δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα πρώτης προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσης δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν μνημόνιο είναι: α) η σταθερή πρόθεση συνεργασίας των δύο μερών και β) η αναφορά και δημοσιοποίηση της εν λόγω συνεργασίας με τα ονόματα των δύο μερών στις περιπτώσεις υλοποίησης κοινών δράσεων. Για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από το έτερο μέρος κάθε αναγκαία πληροφορία, με τις επιφυλάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο τέλος κάθε έργου συντάσσεται κοινό απολογιστικό δελτίο.

Άρθρο 8 : Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία ή/και την υλοποίηση του παρόντος θα επιλύονται μέσω συζητήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

 

     

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Δωρεάν φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους Σταθμούς που εγκατέστησε η Περιφέρεια