Ειδήσεις

Ο Σύλλογος εργαζομένων ΚΥ Καρδίτσας για τα προβλήματα στην υγεία


Εκ μέρους του συλλόγου εργαζομένων ΚΥ Καρδίτσας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας στείλατε. Μας δίνετε την ευκαιρία να σας μεταφέρουμε την εικόνα από τους χώρους δουλειάς μας σαν εργαζόμενοι στην υγειά, κάτι που έχουμε κάνει ήδη επανειλημμένα με ανακοινώσεις και δεκάδες κινητοποιήσεις μας, λίγα μέτρα μακριά από εδώ, στο κέντρο της πόλης μαζί με πολλά αλλά σωματεία εργαζομένων, αγροτών, συνταξιούχων και γυναικών.

Συγκεκριμένα,εγώ θα σας μιλήσω ως αντιπρόεδρος του διοικητικούσυμβουλίουαπό το σύλλογο των εργαζομένων του ΚΥ Καρδίτσας και θα σας περιγράψω την κατάσταση που βιώνει η δημοσιάπρωτοβάθμιαφροντίδαυγείας, δηλαδή τα κέντραυγείας, στο νομό μας συνολικά.

Θα ξεκινήσω με το ΚΥ Καρδίτσας,στο οποίο και εργάζομαι. Στο ΚΥ δεν υπάρχειοργανόγραμμα. Οι ελλείψειςείναιτεράστιες. Υπηρετούν τρεις μόνιμοιοδοντίατροι,από τους οποίους ο έναςείναι στη θέση του διευθυντή, έναςεκτελείχρέη ελεγκτού του ΕΟΠΠΥκαι έναςακόμη, ο οποίοςείναι με απόσπαση στο ΚΥ Αλοννήσου. Επίσης, οι δυο οδοντίατροικαλύπτουν και βάρδιεςστο εμβολιαστικό. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχουνοδοντίατροι, αφούαυτοίαπασχολούνται σε άλλεςεργασίες.

Υπάρχειμόνοέναςπαιδίατρος, ο οποίος μετακινείται για εφημερίες στο Γ.Ν. Καρδίτσας.Ότανυπάρχειανάγκη,μετακινείται για εφημερίες και στο νοσοκομείο της Λάμιας. Επίσης,καλύπτει το εμβολιαστικόιατρείο.

Στο μικροβιολογικόεργαστήριο,υπάρχειέναςμικροβιολόγος, ο οποίοςμετακινείται στο Γ.Ν. Καρδίτσας και δέχεταιαπό τα περιφερειακά ΚΥ εξετάσεις, διότι δεν υπάρχουνεκείούτεμικροβιολόγοιούτε καν μικροβιολογικάεργαστήρια.Τα οποία μικροβιολογικά εργαστήρια, ενώπροβλέπονται στον οργανισμότων περιφερειακών ΚΥ, με απόφαση της ΥΠΕ εδώ και τρίαχρόνια,έκλεισαν.

Υπάρχειέναςγυναικολόγος και έναςορθοπεδικός, που μετακινούνται στο Γ.Ν. Καρδίτσας και στο Π.Γ.Ν. Λάρισας,αντίστοιχα, για εφημερίες.

Τέλος,υπηρετείέναςχειρουργός και έναςγαστρεντερολόγος, οι οποίοι σελίγοκαιρόθα βγουν στη σύνταξη, χωρίς να υπάρχεικάποιαμέριμνα για την έγκαιρηαντικατάσταση τους.

Όλοι οι γιατροίαπό την αρχή της δημιουργίαςτων εμβολιαστικώνκέντρων,εκτός των άλλων,κάνουνβάρδια στο εμβολιαστικόκέντρο,συμβάλλουν στον κατ’οίκονεμβολιασμό, με αποτέλεσμα να μειώνονταιδραματικά οι μέρεςλειτουργίας των τακτικώνιατρείων τους.

Το τελευταίοδιάστημα,μετακινούνταιαπόπεριφερειακάκέντραυγείαςδύογιατροίγενικήςιατρικής στο ΚΥΚαρδίτσας. Οι γενικοίιατροίπλέον, με τον πρόσφατονομό για την ΠΦΥ,υπηρετούν και ως προσωπικοίγιατροίκαι φυσικάκαλύπτουν και αυτοίβάρδια στο εμβολιαστικόκέντρο και εφημερίες στα αλλάκέντραυγείας. Οι μετακινήσειςγενικώνγιατρών και αγροτικώνιατρώνκατάπεριόδουςαπόαλλάΚΥ, μετάβίαςκαλύπτουνμερικώςανάγκες και αυτέςπάλι,ουσιαστικά,μόνο για συνταγογράφηση. Η κατάστασηήδηεπιδεινώθηκε με το θεσμό του «προσωπικούγιατρού».

Ο θεσμόςαυτός, λόγω της έλλειψηςγιατρών και της επιβάρυνσης των ήδηυπαρχόντωνλιγοστώνγενικώνιατρών, όχιμόνο δεν μπορεί να λειτουργήσει,ενώείναιπραγματικάαναγκαίος, αλλάπολύπερισσότερο, θα αποτελέσεικόφτη για τις υπηρεσίεςυγείας που έχουν οι ασθενείς μας, θα συμβάλλει στην ακόμαμεγαλύτερηεμπορευματοποίηση των υπηρεσιών τηςπρωτοβάθμιαςφροντίδαςυγείας.

Όπωςγίνεταιαντιληπτό,μόνοελλιπώςμπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένοΚΥ,αφού δεν υπάρχουνμόνιμεςθέσειςγιατρών.

Δεν υπάρχει κανέναςπαθολόγος, οφθαλμίατρος, ακτινολόγος, καρδιολόγος και άλλεςειδικότητες για να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου. Πριν λίγαχρονιά, στο ίδιοκτήριο,εργάζοντανπάνωαπότριάνταγιατροίόλων των ειδικοτήτων, που με ευθύνηόλων των κυβερνήσεων,είτε «εκδιωχθήκαν» από το δημόσιοσύστημαυγείας,είτε δεν αντικαταστάθηκαν.

Όσοαφορά τις υπόλοιπεςελλείψεις, αυτέςυπάρχουν σε νοσηλευτικό, διοικητικό, παραϊατρικό και λοιπόπροσωπικό. Το ήδηυπάρχωνπροσωπικό του ΚΥ,καλύπτειδιάφορεςθέσεις,μέχρι και σε αλλότριακαθήκοντα,ώστε να λειτουργείέστω και στοιχειωδώςτο ΚΥ.

Επίσης,μεγάληαπώλεια για το δημόσιοσύστημαυγείαςαποτελούν οι συνάδελφοι που, με το απαράδεκτομέτρο των αναστολών,είναιεκτόςεργασίας.

Αρά, για μια ακόμαφορά, το ΚΥστηρίζεται στο φιλότιμο και στην ευαισθησίατων εργαζομένων. Ότιέμεινε«όρθιο» στην ΠΦΥ, οφείλεται αφενός στην ακούραστηπροσπάθεια και εργασία των υγειονομικών,δίπλα σε όσουςέχουνανάγκη, και αφετέρου στους αγώνες που δώσαμε οι εργαζόμενοι,μαζί με άλλασωματεία, συλλόγους και φορείςτης πόλης μας.

Ο εξοπλισμόςείναιελάχιστοςέωςμηδαμινός για συγκεκριμένεςειδικότητες. Είναιανεπίτρεπτο να υπάρχειγυναικολόγος και να μην έχει το βασικόόπλο στα χεριά του, που είναι ο υπέρηχος. Αλήθεια,ποσόκοστίζειέναςυπερηχογράφος;Πως ο γιατρόςμπορεί να παρακολουθείεγκυμονούσες και καλείται στην ΠΦΥ νακάνειπροληπτικήιατρική;

Και ταυτόχρονα,ακούμε για χιλιάδεςευρώ, που χρειάζονται τα μεταχειρισμένααεροπλάνα που αγόρασε η χωράμας, για να πετάξουνέστω μια ώραπάνωαπόάλλεςχώρεςμακριάαπό τα σύνορα μας. Γιατί μας λένε, πως δεν υπάρχουνχρήματα. Ενώ την ιδιάώραμοιράζονταιεκατομμύριαευρώ για τηστήριξη τωνμεγάλωνιδιωτικώνκέντρων στην υγεία.Γιατί,αυτόέγινε στην πανδημία στις μεγάλεςιδιωτικέςκλινικέςμε την παροχήάπλετηςπελατείαςσε ιδιωτικέςαλυσίδεςεργαστήριων, για διαγνωστικά τεστ που δεν επαρκούσαν, στη δημόσιαΠΦΥ.

Άρα,είναιπολιτικήεπιλογή η εμπορευματοποίηση της υγείας. Εμείς οι εργαζόμενοι, όμως, έχουμεάλληάποψη,λαμβάνονταςυπόψινκαι τις ανάγκες του κόσμου και τις δίκες μας. Λέμεότιη υγείαείναικοινωνικόαγαθό και έχουνδικαίωμαόλοι να την απολαμβάνουνδωρεάν. Αυτόμπορεί να το παρέχειμόνοένααποκλειστικάδημόσιο και δωρεάνσύστημαυγείας, που στηρίζεται στην πρόληψη, στο κέντρουγείας που διαθέτειόλα τα μέσα, τις υποδομές και το αντίστοιχο και επαρκέςανθρώπινοδυναμικό.

Οι κτηριακέςεγκαταστάσειςείναιπαλαιωμένες και το κτήριοασυντήρητοεδώ και πολλάχρόνια.Εκτός από τις επιπτώσειςστην ασφάλεια, αυτό επηρεάζει και την υγεία των εργαζομένων.

Στο ΚΥΠαλαμάυπηρετούνμόνοπέντεγενικοίγιατροί, (δύο σε θέσηαγροτικού). Η λειτουργία του ουσιαστικάστηρίζεται σε επτάγενικούςγιατρούςαπόπεριφερειακάιατρεία και στους υπολοίπουςαγροτικούςιατρούς. Ακόμα και αυτοίμετακινούνται στα υπόλοιπαΚΥ, στις ΤΟΜΥ που έχουν μείνει«κουφάρια»απόγιατρούς, στα ΤΕΠ του νοσοκομείου για εφημερίες. Αυτήείναιόχιτηλεϊατρική, αλλάμεταφερόμενηιατρική. Στο ΚΥΠαλαμάδεν υπάρχει καν παιδίατρος, ακτινολόγοςκαι μικροβιολόγος.

Στο ΚΥ Σοφάδων, υπηρετείμόνοέναςπαθολόγος και δύογενικοίιατροί και πάλι σε θέσηαγροτικού. Η λειτουργία του ουσιαστικάστηρίζεται σε τρειςγενικούςιατρούςαπόπεριφερειακάιατρεία και στους υπόλοιπουςαγροτικούςιατρούς. Δεν υπάρχειακτινολόγοςκαι παιδίατρος που προβλέπεταιαπό τον οργανισμό. Επίσηςέναςγυναικολόγοςμετακινείται για εφημερίες στο ΓΝΚαρδίτσας.

Στο ΚΥ Μουζίκου,αυτόδηλαδή που στεγάζεται «προσωρινά» στη μαθητικήεστία,υπηρετούνμόνοτρειςγενικοίγιατροί (δύο σε θέσηαγροτικού), έναςπαιδίατρος και οδοντίατροι. Η λειτουργία του στηρίζεται σε οκτώγενικούςγιατρούς,απόπεριφερειακάιατρεία και στους υπόλοιπουςαγροτικούςιατρούς. Δεν υπάρχει καν μικροβιολόγος, που προβλέπεταιαπό τον οργανισμό. Δυο χρόνιαμετάαπό τις φονικές και καταστροφικέςπλημμύρες του Ιανού, μόλιςτώρα οι μπουλντόζεςάρχισαν να σκάβουν για να φτιαχτείτο νέοκτήριο του κέντρουυγείας,το οποίο ήδηκαλύπτει τρεις δήμους (Μουζακίου, Αργιθέας και Λ. Πλαστήρα). Σκεφτείτεότι οι εργαζόμενοι στο ακτινολογικό του ΚΥέχουν ως χώροεργασίας τη στοάκάτωαπό το κλιμακοστάσιο και οι αγροτικοίγιατροί συνταγογραφούν σε κοντέινερ.

Αυτήείναιλοιπόν η κατάστασητηςΠΦΥ στο νομό μας.

Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω, γιατίακούμεκατάκαιρούς πως οι εργαζόμενοι στα ΚΥ«είναιαργόσχολοι,οπότε, ας τους μετακινήσουμε στο νοσοκομείο να καλύψουμε και εκείανάγκες που υπάρχουν»,όπως, όμως, σας είπα προηγουμένως, οι εργαζόμενοιτης ΠΦΥέχουμεόρεξη για δουλειά και προσφορά,την οποίαδείξαμε με τον καλύτεροτρόπο, στην πανδημία και στη μάχη των εμβολιασμών.

Δεν ευθυνόμαστεεμείς για τις ελλείψεις στα ΚΥ. Υπεύθυνες είναιόλες οι κυβερνήσεις, πουδιαχρονικά απαξίωσαν την ΠΦΥ, την αποδυνάμωσαν και την έφτασαν σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να είναι η μεγάληαυλή του ιδιωτικούτομέα στην υγειά.

Έρχονταιπολίτες που θέλουν γιατρό να τους εξετάσει, χρόνιοιπάσχοντες,ΑΜΕΑκ.α.Είναιπολίτες που πλέον δυσκολεύονται να αγοράσουν τα είδηπρώτηςανάγκης, να πληρώσουν το ρεύμα, να ζεσταθούν το χειμώνα.

Μας το λένε και έτσιείναι, γιατί το ίδιοβιώνουμε και εμείς και οι οικογένειεςμας.

Πως εμείςαυτούς τους ανθρώπους να τους στείλουμε στην ιδιωτικήυγεία; Όταν γνωρίζουμεπολύκαλά πως αδυνατούν να πληρώσουνμέχρι και τη συμμετοχή τουςσε φάρμακα και εξετάσεις;

Γι’αυτό,λοιπόν, τα αιτήματά μας για να ενισχυθεί η ΠΦΥ και να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο,είναι τα εξής:

  1. Άμεση δημιουργίαοργανισμού στο ΚΥΚαρδίτσαςκαι ανανέωση με γενναίααύξηση των οργανικώνθέσεων στα υπόλοιπαΚΥ, με στόχο την πλήρηκάλυψητων αναγκών τηςπρόληψης και της πρωτοβάθμιαςφροντίδαςυγείαςαπόόλες τις ειδικότητες. Πλήρηυλικοτεχνικόεξοπλισμό.

2.Άμεση προκήρυξηόλων των κενώνοργανικώνθέσεωνγιατρών. Να μην υπάρχειέλλειψηκαμίαςιατρικήςειδικότηταςαπό το δημόσιοσύστημα στο νομό.

3.Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων, αφούκαλύπτουνπάγιες και διαρκείςανάγκες.

4.Κτηριακές αναβαθμίσεις, όχιάλληκαθυστέρηση στην κατασκευή του ΚΥΜουζίκου. Κατασκευήδημόσιουκτηρίου για τη στέγαση του ΚΥΚαρδίτσαςκαι τη μεταφορά του από την ιδιωτικήοικοδομή.

5.Γενναίααύξηση της κρατικήςχρηματοδότησης για τα ΚΥ του νομού, για αντιμετώπιση των ελλείψεων σε αναλώσιμαυλικά,αλλά και για τη συνολικήυλικοτεχνικήαναβάθμιση, με βάση τις σύγχρονεςδυνατότητες και ανάγκες.

 

 

Η τοποθέτηση της Αντιπροέδρου του Συλλόγου και δημοτικής συμβούλου με τη Λαϊκή Συσπείρωση στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας για την υγεία

Προηγούμενο άρθρο Το Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το θάνατο του Κώστα Παπαλού
Επόμενο άρθρο Ημερίδα παρουσίασης του ερευνητικού προγράμματος LensBreed της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με τίτλο «Καινοτόμες εφαρμογές της έρευνας στα ψυχανθή στην υπηρεσία της σύγχρονης Γεωργίας»